Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 39


 

Svar på fullmäktigemotion / Slopning av hyra för jaktmark

 

Stadsfullmäktige 23.10.2023 § 115

39/00.01.06/2023

 

Ledamot Tapio Pajunpää lade fram följande fullmäktigemotion:

 

"Vi föreslår att staden häver sitt beslut om att ta ut hyra för jaktmark av lokala jaktföreningar.

 

Privata markägare tar inte ut någon hyra för tillfället, men stadens beslut kommer antagligen att leda till att också andra hyresavtal ändras. Jaktföreningarnas ekonomi klarar inte av hyrorna eftersom verksamheten sker på frivillig basis. Kostnaderna för att hyrorna tas ut täcker knappast de inkomster som staden får för hyrorna.

 

Jakt är det viktigaste sättet att förebygga älgolyckor i trafiken. Det finns många ställen i vår region där älgar korsar riksvägarna. Trots att älgstammen har minskat och därmed också föreningarnas ekonomiska vinst, har det mindre värdefulla hjortbeståndet vuxit. För-säkringsbolagen betalar ut stora summor årligen för trafikolyckor där djur är inblandade och vid personskador kan förlusten vara oersättlig. Älgstammen orsakar också stora skador på plantskogarna på vintern.

 

Jaktföreningarna utför också delvis myndighetsuppgifter; polisen överför ansvaret för att spåra och avliva djur som skadats i en trafikolycka på föreningarna. Jaktföreningarnas viltvårdsarbete är ett viktigt arbete och detsamma gäller arbetet för att introducera unga i en bra hobby. I denna globala situation är det också viktigt att upprätthålla vapenhobbyer på ett organiserat sätt."

 

Bilaga A § 115 Undertecknad fullmäktigemotion (på finska)

 

Beslut Stadsfullmäktige beslutade anteckna motionen i sitt protokoll och ge den till stadsstyrelsen för behandling.

 

 

Stadsstyrelsen 15.01.2024 § 22 

 

Beredning Stadsgeodet Matti Kivistö, skogsbruksingenjör Ahti Räinä

 

Rätten att bedriva jakt och att bestämma därom tillkommer markägaren (6 §, jaktlagen 615/1993) oberoende av om ägaren är en privat-person, staten, kommunen, ett bolag, en stiftelse eller någon annan markägare.

 

Markägaren kan enligt eget övervägande arrendera ut sin jakträtt till en annan part antingen mot vederlag eller utan vederlag. På privatägda marker är den allmänna praxisen att arrendera ut jakträtten till en jaktförening. I de flesta fall kan föreningarnas vederlag betraktas som sk. markägarmedlemskap som beviljas utan medlemsavgift.

 

I de flesta föreningar betalar en medlem som inte äger mark en an-slutningsavgift och senare påförs en medlemsavgift vars storlek varierar mellan några tiotals euro och över hundra euro per år.

 

Kommuner och städer har olika praxis för att arrendera ut sin jakträtt.  Många kommuner och städer tar ut en arrendeavgift. Arrende-avgiften varierar oftast mellan 0,20 € och 0,80 €/ha/år beroende bl.a. på område, dess plansituation och annan användning samt i hur stor omfattning jakt bedrivs och på viltarterna. Städer där det finns många områden som lämpar sig för jakt, säljer också jakttillstånd till sådana områden som de inte arrenderar ut till föreningar.

 

Företagens och statens allmänna praxis är att ta ut en arrendeavgift. Dessa markägare säljer också jakttillstånd till områden som inte arrenderas ut.

 

Den allmänna praxisen i fråga om små samfällda skogar är att delägarna har avgiftsfri jakträtt eller att man ingår ett hyresavtal med jaktföreningen och delägarna har ett s.k. markägarmedlemskap i föreningen. För stora samfällda skogar är det vanligt med ett avgiftsbelagt delägartillstånd och separata tillstånd säljs till utomstående.

 

Det hör inte till kommunens uppgifter att ordna jakttjänster eller jaktmöjligheter, utan varje kommun beslutar själv om de utövar eller låter bli att utöva sin jakträtt.

 

Karleby stad bedriver inte jakt och säljer inte jakttillstånd till sin mark, utan mark som lämpar sig för jakt arrenderas ut till föreningar. Betydelsen av det arbete föreningarna har för t.ex. regleringen av hjortdjursbeståndet har identifierats och erkänns i fråga om utarrenderingen av mark. Fångst av främmande invasiva rovdjur ska i detta sammanhang skiljas från jakt, eftersom dessa inte är viltarter och därför inte anknyter till utarrenderingen av jakträtten.

 

Staden följer inte de flesta föreningars stadgar om avgiftsfritt markägarmedlemskap utan tar ut en arrendeavgift. Stadsstrukturnämnden har 22.4.2020 § 46 beslutat om principerna för utarrendering av jakträtt och den arrendeavgift som tas ut för jakträtten.

 

Tilläggsmaterial: stadsstrukturnämnden 22.4.2020 § 46 med bilagor

 

Motiveringar till beslutet var bl.a. att förenhetliga tidigare oenhetliga utarrenderingssätt, utarrenderingsbottnen, vederlagen och utarrenderingsvillkoren.

 

Tydliga principer för utarrenderingen av jakträtten säkerställer att föreningarna behandlas rättvist. Att ta ut en arrendeavgift är i linje med den allmänna praxisen i många städer och kommuner. Avgiften är dessutom mycket rimlig jämfört med de allmänna hyresnivåerna. Arrendeavgiften för den förening som arrenderar ut mest mark i Karleby är under 2,5 euro per medlem per år.

 

Omprövning av nämndens beslut har inte sökts av någon förening.

 

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att den

 

1  antecknar åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

 

2 anser att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Ledamot Pietilä föreslog understödd av ledamöterna Salo, Koljonen samt Ojala att ärendet återremitteras för ny beredning.

 

Omröstning Fortsatt behandling av ärendet fick 3 röster medan återremitteringen fick 9 röster.

 

Bilaga A § 22 Röstlängd

 

Beslut Stadsstyrelsen beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

 

 

Stadsstrukturnämnden 27.03.2024 § 57 

 

Beredning Stadsgeodet Matti Kivistö och skogsbruksingenjör Ahti Räinä.

 

Efter stadsstyrelsens beslut 15.1.2024 § 22 ansågs det lämpligt att ärendet förs till det beslutande organet för behandling.

 

Beredarna har inget att ändra i innehållet i ärendet som presentera-des för stadsstyrelsen 15.1.2024.

 

Som tillägg till beredningen ville man lyfta fram följande: I fullmäktigemotionen antyds att stadens beslut att ta ut hyra för jakträtten leder till att privata hyresavtal förnyas. Enligt föreningschefen som ansvarar för jägarförbundets föreningsverksamhet och juridiska frågor har man inte upptäckt att de arrendeavgifter som stora markägare tar ut skulle leda till en ökning av de privata markägarnas utarrendering mot vederlag, bl.a. på grund av de skattepåföljder som detta medför. I jämförelsestäderna har man inte heller observerat att den privata utarrenderingen mot vederlag skulle ha ökat.

 

I tilläggsmaterialet finns jämförelsematerial om avgifterna för utarrendering av jakträtten i jämförelsestäderna.

 

Tilläggsmaterial  Jämförelsematerial

 

Stadsmiljödirektören Stadsstrukturnämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att den:

 

1 antecknar åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

 

2 anser att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Ledamot Brandt föreslog att ärendet återremitteras för beredning. Förslaget understöddes inte och förföll.

 

Beslut Stadsstrukturnämnden godkände stadsmiljödirektörens beslutsförslag.

 

Stadsstyrelsen 08.04.2024 § 171     

39/00.01.06/2023  

 

 

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslår för stadsfullmäktige att den:

 

1 antecknar åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

 

2 anser att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024

 

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar

 

1 anteckna åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

 

2 anse att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Ledamot Pajunpää föreslog understödd av ledamöterna Salo, Pietilä och Hankaniemi att motionen hålls i kraft.

 Eftersom det hade lagts fram ett förslag som avvek från beslutsförslaget och som fick understöd föreslog ordförande omröstning i ärendet.

 

Omröstning I den förrättade omröstningen fick stadsstyrelsens förslag 21 röster och Pajunpääs förslag 22 röster. Således hålls motionen i kraft.

 

 Bilaga A § 37  Röstlängd

 

Beslut Stadsfullmäktige beslutade hålla motionen i kraft.