Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 38


 

Svar på fullmäktigemotion / IB-gymnasium till Karleby

 

Stadsfullmäktige 11.10.2021 § 126

Ledamot Puurula lade 11.10.2021 fram följande fullmäktigemotion av samlingspartiets fullmäktigegrupp om grundande av ett IB-gymnasium i Karleby:

”Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslår att bildningsnämnden och bildningsväsendet inleder åtgärder för att Karleby ska få tillstånd att grunda ett internationellt IB-gymnasium.

För närvarande finns det 18 gymnasier med särskild uppgift som IB-gymnasium (International Baccalaureate) i Finland. De närmaste är belägna i Vasa och Uleåborg. De flesta tillstånden har beviljats de största städerna, men även Imatra, Valkeakoski, Villmanstrand och Joensuu har tillstånd.

För att kunna inleda verksamheten som ett IB-gymnasium förutsätts auktorisering av IB-organisationen (Internation Baccalaureate Organization, IBO) och ett tillstånd som beviljas av UKM.

IBO:s auktorisering är en process som kan pågå t.o.m. 18 månader. Under processen bedöms skolans verksamhetsförutsättningar och upprätthållarens bundenhet på ett mångsidigt sätt med hjälp av ett omfattande dokumentmaterial sam uppföljningsbesök på plats och diskussioner i samband med dem.

Karleby har goda grunder att beviljas tillståndet för ett IB-gymnasium. Regionens näringsliv är internationellt. Yrkeshögskolan Centria är proportionellt en av Finlands internationellaste högskolor. Mellersta Österbottens utbildningskoncerns internationella studerande- och personutbyte har i åratal varit aktivast i Finland. Karleby universitetscenter Chydenius har bred internationell verksamhet. Vid eventuell ansökan om beviljande av tillstånd för ett IB-gymnasium är det motiverat att betona ovan nämnda samarbetsaspekter.

Vi anser att Kokkolan lukio har motiverade möjligheter att klara av IB-auditeringsprocessen och få undervisnings- och kulturministeriets tillstånd för framgångsrikt genomförande av den särskilda uppgiften som IB-gymnasium.”

Bilaga A § 126   Ursprunglig fullmäktigemotion

Beslut  Stadsfullmäktige beslutar anteckna motionen i sitt protokoll och ge den till stadsstyrelsen för behandling.

 

Stadsstyrelsen 19.12.2022 § 595

Beredning Bildningsdirektör Terho Taarna, ledande rektor för gymnasieutbildningen Markku Anttila

 Internationella International Baccalaureate, dvs. IB-gymnasieutbildningen skiljer sig väsentligt från den finländska gymnasieutbildningen både vad gäller läroplanen, timfördelningen och strukturen på examen som avläggs. Ordnandet av IB-gymnasieverksamhet förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet beviljar anordnaren av gymnasieutbildningen en särskild utbildningsuppgift. Man har även tidigare övervägt ansökan om tillstånd för särskild utbildningsuppgift för att ordna IB-gymnasieutbildning i Karleby, men tidigare har man inte fattat beslut om saken. IB-gymnasier närmast Karleby finns i Vasa, Uleåborg och Jyväskylä. De flesta av Finlands nuvarande IB-gymnasier är belägna i större städer än Karleby, men IB-gymnasiet i Södra Karelen är verksamt utöver i Villmanstrand också i Imatra. Därtill erbjuder Oulun Lyseon lukio IB-gymnasieundervisning i Sotkamo idrottsgymnasium.

 Nämnden för undervisning och fostran har 10.11.2022 (106 §) godkänt och stadsstyrelsen därefter antecknat för kännedom utvecklingsplanen 2022–2025 för stadens undervisningstjänster och småbarnspedagogik. I planens avsnitt om gymnasieutbildning har till en åtgärd intagits utarbetande av en förutredning om ordnande av gymnasieundervisning på ett främmande språk som IB-examen eller annan alternativ utbildning. I förutredningen som gymnasieutbildningen beredde utvärderas förutsättningarna för ordnande av IB-gymnasieutbildning bl.a. med tanke på de ekonomiska resurserna och personalresurser. Man bedömer också IB-gymnasiets inverkan på staden och stadens nuvarande gymnasieutbildning. Enligt plan blir förutredningen färdig under innevarande läsår så att den kan behandlas på våren i förtroendevaldaorgan och därefter besluta om man går vidare med ansökan om en särskild utbildningsuppgift för ordnande av IB-gymnasieverksamhet.

 Karleby har många styrkor och faktorer som talar för ordnande av IB-gymnasieutbildning. Utöver de motiveringar som nämns i motionen skulle den omfattande tvåspråkiga undervisningen, som Karleby redan länge erbjudit inom grundläggande utbildning i form av s.k. engelskt språkbad, stödja det att man i Karleby efter den grundläggande utbildningen har tillgång till engelskspråkig gymnasieutbildning. Å andra sidan går undervisnings- och kulturministeriet mycket noggrant igenom ansökningarna om en särskild utbildningsuppgift och det är ingen självklarhet att tillstånd beviljas. Exempelvis för i motionen nämnda Valkeakosken Tietotie lukio beviljade ministeriet ingen särskild utbildningsuppgift för IB-gymnasieverksamhet.

 Om Karleby stad beslutar ansöka och beviljas tillstånd för ordnande av särskild utbildningsuppgift i form av IB-gymnasium torde det inte vara ändamålsenligt att grunda ett helt nytt gymnasium, utan IB-gymnasieutbildningen skulle placeras som egen linje i någondera av de existerande gymnasierna som har gymnasieutbildning för unga. Ett alternativ är samarbete med något existerande IB-gymnasium på så sätt att IB-gymnasieundervisning ges i Karleby i dess regi.

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige

1 antecknar åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

2 anser att motionen är slutbehandlad.

Beslut   Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

 

Stadsfullmäktige 13.02.2023 § 11 

 

Stadsstyrelsen  Stadsfullmäktige beslutar  

1 anteckna åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

2 anse att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Ledamot Puurula föreslog att motionen hålls i kraft tills en förutredning har gjorts. Ledamöterna Haimakainen, Jukkola och Nurmi understödde Puurulas förslag. På ordförandens fråga beslutade fullmäktige enhälligt hålla motionen i kraft.

 

Beslut Stadsfullmäktige beslutade hålla motionen i kraft.

 

Stadsstyrelsen 25.03.2024 § 146   

64/12.00.00/2024  

 

Beredning Bildningsdirektör Terho Taarna, ledande rektor för gymnasieutbildningen Markku Anttila

 

Gymnasierektorerna har tillsammans med bildningscentralen utrett förutsättningarna för ett eventuellt IB-gymnasium och i samband med detta diskuterat bl.a. ansökan om tillstånd för särskild utbildningsuppgift, frågor som gäller utrymmen, lärare och läromedel samt ekonomiska förutsättningar. Utredningsresultat har presenterats både för stadsstyrelsens ledamöter och för ledamöter i nämnden för undervisning och fostran under en gemensam aftonskola 28.11.2023.

 

  2023 skrevs det som ett mål i nuvarande regeringens regeringsprogram att möjliggöra avläggande av studentexamen på engelska och att utbildningsutbudet stärker Finlands attraktion bland internationella aktörer och återflyttare. Beredningen av en engelskspråkig studentexamen i Finland pågår fortfarande och i det här skedet finns det inga slutliga uppgifter om hurdana författningsändringar detta skulle leda till eller med vilken tidsplan det blir möjligt att avlägga studentexamen på engelska. Om det blir möjligt att avlägga en engelskspråkig studentexamen torde detta åtminstone delvis ersätta behovet av ett IB-gymnasium. Ordnandet av en engelskspråkig studentexamen i Finland och tillhörande engelskspråkiga studieperioder i enlighet timresursen och grunderna för läroplaner inom gymnasieutbildningen i Finland kan också vara en lättare modell än IB-gymnasium även för gymnasier att möjliggöra gymnasiestudier på engelska. Därför är det motiverat att vänta att det avgörs om engelskspråkig studentexamen kan avläggas, innan det besluts om Karleby stad ansöker om tillstånd för särskild utbildningsuppgift i syfte att grunda ett IB-gymnasium.

 

  Dessutom utreder och utvärderar undervisnings- och kulturministeriet som bäst under år 2024 verksamheten i alla gymnasier som beviljats tillstånd för särskild utbildningsuppgift eller nationellt utvecklingsuppdrag. Utredningen torde bli färdig i slutet av 2024. Ministeriet behandlade 2017 på ett övergripande sätt alla tillstånd för särskild utbildningsuppgift och nationella utvecklingsuppdrag som beviljats specialgymnasier i Finland. Då beviljades inga nya tillstånd för särskild utbildningsuppgift för ordnande av IB-gymnasieutbildning, och efter det har ministeriet inte beviljat något gymnasium ett enda tillstånd för särskild utbildningsuppgift trots ansökningar. Utvärderingsutredningen som nu görs torde ge hänvisningar om hur det är tänkt att systemet med gymnasier som har tillstånd för särskild utbildningsuppgift är ämnad att utvecklas på riksomfattande nivå.

 

  Nämnden för undervisnings och fostran förde på sitt sammanträde 16.1.2024 (10 §) en remissdebatt om ansökan om tillstånd för särskild utbildningsuppgift för ordnande av IB-gymnasieutbildning. Nämnden beslöt samtidigt skjuta fram ansökan om särskild utbildningsuppgift tills den riksomfattande utvärderingsutredning om gymnasier, som nu har tillstånd för särskild utbildningsuppgift, har slutförts och den under beredning varande lagändringen som möjliggör avläggande av studentexamen på engelska har avgjorts.

 

Stadsdirektören  Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige

 

 

1 antecknar åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

2 anser att motionen är slutbehandlad.

 

 

Beslut  Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024

 

Stadsstyrelsen  Stadsfullmäktige beslutar

1 anteckna åtgärderna med anledning av motionen för kännedom

2 anse att motionen är slutbehandlad.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.