Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 40


 

Svar på fullmäktigemotioner / Karleby till Finlands vackraste kommun, Iståndsättande av Vikåviken samt Snygga upp och iståndsätta Strandstråket

 

Stadsstyrelsen 08.04.2024 § 172    

39/00.01.06/2023  

 

Beredning  Stadsträdgårdsmästare Sini Sangi och tillståndschef Juhani Hannila

 

Svar på fullmäktigemotioner:

Karleby till Finlands vackraste kommun, ledamot Pekka Nurmi m.fl.
- Stadsfullmäktige 28.08.2023 § 90; 39/00.01.06/2023

 

Fullmäktigemotion / Iståndsättande av Vikåviken, ledamot Anna Nurmi-Lehto

- Stadsfullmäktige 25.09.2023 § 102; 39/00.01.06/2023

 

Fullmäktigemotion / Snygga upp och iståndsätta Strandstråket, ledamot Hannu Kippo
- Stadsfullmäktige 14.11.2022 § 107; 20/00.01.06/2022

 

Fullmäktigemotionerna som tilläggsmaterial

 

Ledamot Pekka Nurmi har lämnat in en motion i vilken det föreslås att man i budgeten reserverar ett anslag på 400 000 euro för iståndsättning av stadens parker, Sund och stränder. I motionen ges som exempel Karpdammen, Havsparkens stränder, Stadssundets stränder och Pottens stränder. Med anslaget kunde långtidsarbetslösa sysselsättas och utrustning skaffas för att underlätta arbetet.

 

Ledamot Anna Nurmi-Lehto har lämnat in en motion om iståndsättande av Vikåviken och stopp för övergödning av den.

 

Ledamot Hannu Kippo har lämnat in en motion om iståndsättning av Strandstråkets strand- och vattenområden och om röjning så att havet blir mera synligt.

 

Alla motionerna handlar om att stadens strandområden ska snyggas upp och iståndsättas, därför ges ett gemensamt svar på dessa motioner.

 

Områdena som nämns i motionerna ligger stadsbildsmässigt och till rekreationsvärden på en central plats och ingår med undantag av Pottens strand till Karleby nationalstadspark. Utvecklingsarbetet som berör områdena har förverkligats med stadens investeringsbudget. Renoveringen av Havsparken blev färdig under jubileumsåret 2020 och som bäst pågår renoveringen av Pottens stränder.

 

Sundstrandens grönområden, Karpdammen, Havsparken och Pottens strand sköts i huvudsak som park- och utemotionsområden. Vid Halkokari strand finns också områden som sköts i naturtillstånd, exempelvis skogar och strandängar. Beroende på enhet förverkligas underhållet av områden via driftsekonomin. Områdena underhålls av enheterna Parker och idrottsanläggningar samt Skogstjänster. De senaste åren har slåtter av Sundet förverkligats som köptjänst av en lokal aktör. Annan utrustning som behövs för underhåll, såsom utrustning för röjning och trädfällning, har skaffats via budgetar för enheter som sköter områdena.

 

Hur snygga stränderna och landskapet är kan också påverkas med tillståndsförfarande. Muddringar och deponeringar påverkar strandlandskapet. Vad gäller enskilda muddringsanmälningar utreds alltid konsekvenserna för landskapet och naturen. Principen är att deponeringar som inverkar skadligt på strandlandskap eller vattendrag inte tillåts. Stadsmiljö har utrett lämpliga deponeringsområden som konsultuppdrag. På dessa områden kan massa som grävs upp i samband med muddring deponeras utan skadliga följder. För alla muddringsarbeten som görs på stadens vatten- och strandområden behövs en anmälan till NTM-centralen eller ett tillstånd av regionförvaltningsverket. Dessutom behövs ett tillstånd av mark- och vattenområdets ägare via Stadsmiljös Tillstånd.

 

Stadsmiljö har ansökt och beviljats finansiering via projektet KuntaHelmi för iståndsättning av strandområden. Projektets totala kostnader är 131 534 € och det beviljade understödsbeloppet är 105 227 € (80 % av projektets kostnader). Stadens egen andel täcks från ett anslag på 200 000 € för infrastrukturbyggande som godkänts i budgeten 2024. Med projektet KuntaHelmi (iståndsättning av strandängar i Karleby) vidtas vårdåtgärder åren 2023–24 på ett ca 15 ha stort område vid Davidsberg, Brudskärs södra del, strandområdet mellan Mustakari och Sundmun samt på Torsö strandområden. Projektet omfattar bl.a. muddring av vassbevuxna stränder, slåtter av vassbevuxna stränder och vattenområden, lätt gallring av strandträdbestånd och iståndsättning av sandstränder som vuxit igen. En del av områdena förbereds också för betning som är det kostnadseffektivaste sättet att upprätthålla ett öppet landskap och som inte orsakar staden betydande underhållskostnader. Projektet betjänar naturskyddsmål, landskapsvård och också rekreationsanvändning.

 

Strandängsområden i stadens ägo, vilka lämpar sig som natur- och landskapsvårdobjekt, har kartlagts 2023. Vårdåtgärder och eventuellt landskapsvårdande betning inriktas på dessa områden inom ramen för resurser som finns till förfogande.

 

Vad gäller Vikåviken har man 2023 anlagt en våtmark för dagvatten i områdets södra del. Den kommer på lång sikt att minska suspenderande ämnens och näringsämnens belastning på Vikåviken. Området har också fått en friluftsled som finansierats med nationalstadsparkens anslag.

 

I stadens budget har 200 000 euro reserverats i investeringsanslag för ansvarsområdet infrastrukturbyggande för iståndsättning av stränder år 2024. Med anslaget täcks bl.a. ovan nämnda kommunandel i projektet KuntaHelmi.

 

För närvarande sysselsätts långtidsarbetslösa särskilt i bekämpningen av skadliga främmande arter. Det här görs vid vattendragens stränder. Främmande arters frön sprids med trädgårdsavfall och längs strömmande vatten. Enheten Parker och idrottsanläggningar anställer årligen personer med sysselsättningsstöd även för säsongsarbete för iståndsättning av områden.

 

 

Stadsdirektören  Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige

 

 

2 anser att motionerna är slutbehandlade.

 

 

Beslut  Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024

39/00.01.06/2023

 

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar

 

1 anteckna åtgärderna med anledning av motionerna för kännedom

 

2 anse att motionerna är slutbehandlade.

 

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslusförslaget.