Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 68


LIITE A Toiminnan sijainti

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa, Encore Ympäristöpalvelut Oy

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 68  

774/11.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristötarkastaja Heidi Mäki-Leppilampi

 

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 15.4.2024 päätöksen Encore Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupa-asiasta tehtyyn valitukseen. Asia koskee ympäristöluvan toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamislupaa. Valitusaika päätökseen päättyy 22.5.2024. Toiminnan sijainti on esitetty liitekartalla A.

 

LIITE A Toiminnan sijainti

 

Asian aikaisempi käsittely

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon lupahakemuksesta 24.8.2022 (§ 120) ja vastineen valituksesta 22.2.2023 (§36).

 

Valituksessa on edellytetty hulevesien purkupaikan viemistä kauemmaksi pohjavesialueesta. Vastineessa rakennus- ja ympäristölautakunta on katsonut, että lupamenettelyssä on riittävästi otettu huomioon Patamäen pohjavesialueen suojelu ja valitus on tullut hylätä kokonaisuudessaan.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

 

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään lisännyt lupamääräykseen 15c seuraavat kohdat:

 

Hulevesiä avo-ojaan johdettaessa purkupaikka tulee valita siten, että vedessä olevat haitalliset aineet eivät pääse suotautumaan pohjaveteen ja kulkeutumaan tätä kautta edelleen Patamäen pohjavesialueelle.

 

sekä

 

Tieto hulevesien purkupaikasta ja … tulee ilmoittaa EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.” Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalissa A.

 

Oheismateriaali A Vaasan hallinto-oikeuden päätös

 

Oikeudellinen arviointi

 

Hallinto-oikeus on katsonut, että toiminnan sijainti Patamäen 1-luokan pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä on sinänsä huomioitu aluehallintoviraston valituksenalaista päätöstä valmisteltaessa ja lupamääräyksiä annettaessa.

 

Lupahakemukseen Kokkolan Veden ja Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan antamissa lausunnoissa oli todettu, että hakemuksessa esitetty hulevesien johtaminen jätevesiverkostoon ei ole sallittua.

 

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun ohella päästöjen ehkäisemisestä, päästöpaikan sijainnista sekä pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä. Hallinto-oikeuden mukaan tästä syystä aluehallintoviraston olisi tullut määrätä hulevesien johtamiseen liittyvistä järjestelyistä nyt tehtyä täsmällisemmin. Tarkempia määräyksiä olisi puoltanut toiminnan sijainti  1-luokan pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä.

 

Kun lisäksi oli otettu huomioon valituskirjelmässä mainittu tarkentava selvitys alueen paikallisista pohjavesiolosuhteista sekä ympäristöoikeudellinen varovaisuusperiaate, katsoi hallinto-oikeus aiheelliseksi täsmentää aluehallintoviraston lupapäätöksen määräystä hulevesien purkupaikasta.

 

Hallinto-oikeus totesi myös seuraavaa:

 

Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan valituksen johdosta antamassa vastineessa on todettu, että hulevesien purkupaikan määrittäminen ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan, vaan että purkupiste määritetään rakennusluvan käsittelemisen yhteydessä. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun ohessa päästöpaikan sijainnista. Ympäristöluvassa annettavin määräyksin luvan myöntävän viranomaisen on varmistuttava siitä, että luvanvaraisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa kiellettyä seurausta, eikä tätä velvollisuutta voida keskeisiltä osin siirtää muiden sektorilakien mukaisiin menettelyihin.”

 

Johtava ympäristötarkastaja

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

 

  1. merkitä Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi

 

  1. että päätös ei anna aihetta muutoksenhakuun ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.