Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 67


Liite A Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

 

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta rakennusvalvontapäällikön viran täyttöä koskevassa asiassa / Dnro 423/03.04.04.04.10/2024

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 67  

104/01.01.01/2024  

 

 

Valmistelija Kaupunkilupapäällikkö Juhani Hannila

 

Kokkolan kaupungin rakennusvalvontapäällikön uusi perustettu virka täytettiin 18.1.2024 kaupunkilupapäällikön viranhaltijapäätöksellä § 1/2024. Virkaa oli hakenut 7 henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois ennen hakuajan päättymistä. Hakijoista haastateltiin neljä hakijaa, jotka kaikki täyttivät maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset kunnan rakennustarkastajan virassa edellytetyt pätevyysvaatimukset. Hakijoista kolme kutsuttiin edelleen ulkopuolisen konsultin toimesta tehtävään henkilöarviointiin.

 

Virkaan valituksi tuli hakijoiden kokonaisarvioinnin perusteella Tero Jelekäinen Kokkolasta. Oikaisuvaatimusaikana yksi hakijoista jätti oikaisuvaatimuksen virkavalinnasta ja vaati kaupunkilupapäällikön viranhaltijapäätöksen kumoamista.

 

Henkilövalinnat virka- ja työsuhteisiin kaupunkiluvituksen vastuualueella on delegoitu vastuualuepäällikölle rakennus-ja ympäristölautakunnan toimintasäännössä.

 

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli oikaisuvaatimusasian kokouksessaan  28.2.2024 (§ 39). Lautakunta päätti:

 

  1. että oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa kaupunkilupapäällikön päätöstä rakennusvalvontapäällikön virkavalinnan osalta

 

  1. totesi asian tulleen käsitellyksi

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä valitti lautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaatimus Vaasan hallinto-oikeudessa on:

 

Kaupunkilupapäällikön viranhaltijapäätöksestä § 1/2024 tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty asianmukaisesti. Vaatimuksena on, että alkuperäinen, puutteellisin tiedoin ja perusteluin tehty viranhaltijapäätös kumotaan.

Lisäksi vaatimuksena on asiasta aiheutuvien kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaaminen huomioiden korkolaki.

 

Valituskirjelmä kokonaisuudessaan liitteineen on oheisaineistona.

 

Oheisaineisto A Valitus liitteineen

 

Vaasan  hallinto-oikeus pyytää Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valituksen johdosta. Lausunto tulee antaa 3.5.2024 mennessä. Lausuntoon hallinto-oikeus pyytää liittämään asiaa koskevat asiakirjat. Lausuntopyyntö on liitteenä.

 

Liite A Vaasan HAO:n lausuntopyyntö

 

Valituksen perustelut

 

Valituksessa on toistettu oikaisuvaatimuksessa esitettyjä asioita. Valituksen perusteluissa on kaksi pääkohtaa, joiden osalta valittaja katsoo valintamenettelyn ja lautakunnan oikaisuvaatimuskäsittelyn perustuneen puutteelliseen tai virheelliseen asian käsittelyyn.

 

Ensimmäinen on päätöksen perustelut ja niiden toimittaminen asianosaiselle. Valituksen tehnyt henkilö pyysi 19.1.2024 iltapäivällä (perjantai) puhelimitse ja sitten sähköpostilla perustelumuistiota valintapäätöksen tehneeltä kaupunkilupapäälliköltä. Kaupunkilupapäällikkö ilmoitti valittajalle, että perustelumuistio toimitetaan hänelle heti, kun se on valmis. Tämä tarkoitti perustelumuistion  puhtaaksi kirjoitusta ja kielitarkastusta. Asiakirjan puhtaaksi kirjoitus alkoi maanantaina 22.1.2024, mutta se keskeytyi muiden työtehtävien vuoksi useita kertoja ja valmistui 24.1.2024 iltapäivällä. Muistio toimitettiin valituksen tehneen työpöydälle suljetussa kirjekuoressa. Koska työntekijä ei ollut työpisteellään, ilmoitettiin siitä hänelle myös tekstiviestillä. Perustelumuistion toimittamisessa ei ollut minkäänlaista tahallista viivyttelyä, kuten valituksessa esitetään. Valittajalla on ollut riittävä aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja perustelumuistioon perehtymiseen. Tätä osoittaa se, että oikaisuvaatimus jätettiin kaupungin kirjaamoon 30.1.2024, siis kuusi päivää ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (5.2.2024).

 

Mitä tulee valituksessa esitettyyn väitteeseen, että rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet eivät olisi riittävästi tutustuneet 28.2.2024 kokouksessa käsiteltyyn oikaisuvaatimusasiaan ja kokousasian liitteisiin ennen kokousta tai kokouksessa, ja että asiakirjoja ei olisi edes luettu, asiaa ja siihen liittyviä liitteitä ei olisi esitelty kokouksessa ja oikaisuvaatimuksen hylkäävä päätös olisi tehty näin ollen puutteellisin tiedoin ja virheellisesti, voidaan todeta:

 

Valittaja on esittänyt todisteeksi lokitiedoston kaupungin käyttämästä asianhallintajärjestelmä Dynastysta, jossa ei näy yhdenkään lautakunnan jäsenen merkintää asian lukemisesta. Dynasty asianhallintajärjestelmään yhdelläkään luottamushenkilöllä ei ole edes pääsyä. Dynastyssa tehdään asian valmistelu ja se on rajoitetusti vain valmistelevien viranhaltijoiden ja listan kokoajien avattavissa ja salasanalla suojattu. Kokousjärjestelmänä kaupunki käyttää Cloud Meeting -ohjelmaa, jossa kokouksen esityslista, liitteet ja oheisaineistot julkaistaan ja jota luottamushenkilöt käyttävät. Lautakunnan kokouksen esityslista liitteineen ja oheisaineistoineen on julkaistu tavanomaiseen tapaan kokousta edeltävän viikon torstaina. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on ollut aikaa useita päiviä ennen kokousta (keskiviikko) perehtyä koko valmisteluaineistoon. Kokouksessa kaikkia liitteitä ei yleensäkään enää avata, vaan niiden sisältö referoidaan, kuten tässäkin tapauksessa. Ne esitellään tarkemmin aina pyydettäessä. Kaikki asiakirjat olivat kokouksessa mukana myös paperiversioina ja olivat luottamushenkilöiden saatavilla. Kokouksen aikana lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus seurata kaikkia käsittelyssä olevan asian liitteitä ja oheisaineistoja sähköisessä kokousjärjestelmässä. Lautakunnan päätös oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä oli yksimielinen.

 

Valittaja on pyytänyt saada tarkistaa lautakunnan esityslistalla oheisaineistona C olleen perustelumuistion. Kyseinen muistio on sama, joka oli jo toimitettu valittajalle, joten sitä ei toimitettu hänelle uudestaan.

 

Oikaisuvaatimuksen toinen, ja valintapäätöksen kannalta olennaisin, perustelu on epäilys virkaan valitun pätevyydestä toimia kunnan rakennustarkastajana puuttuvan suunnittelukokemuksen vuoksi. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukaisesti ”Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suorittamiseen liittyvistä tehtävistä.”

 

Riittävyyden arviointi jää käytännössä työnantajan arvioitavaksi, eikä varsinaista vähimmäisvaatimusta esim. työvuosina ole.  Suunnitteluun liittyvien tehtävien ei asetuksessa edellytetä olevan varsinaista suunnittelua esimerkiksi rakenne- tai rakennussuunnittelijana, vaan liittyvät tehtävät voivat olla myös  suunnittelun ohjaamista, johtamista tai muuta suunnitteluun liittyvää. Myös rakennustarkastajana toimiminen kerryttää rakennustarkastajan työssä vaadittavaa kokemusta toisin kuin oikaisuvaatimuksessa esitetään. Virkaan valittu on hakemuksessaan esittänyt työkokemuksensa ja avannut työhaastattelussa laajemmin tehtävien sisältöä. Hänellä on riittävä kokemus käytännön rakennustyöstä ja myös suunnittelutyöstä virkavalinnan perustelumuistiossa esitetyn mukaisesti. Hän on ollut vastuussa mm. Lohtajan kunnan koko teknisestä toimesta ja rakentamisesta, hän on toiminut pitkään sekä tilaajana että suunnittelutyön ohjaustehtävissä niin Lohtajan kuin Kokkolan kaupunginkin palveluksessa. Hakija on toiminut myös Kalajoen kunnan rakennusvalvontatehtävissä toimistorakennusmestarina, rakennustarkastajana ja johtavana rakennustarkastajana yhteensä yli viiden vuoden ajan. Hakijan työkokemus oli kolmesta hakijasta selkeästi laaja-alaisin.

 

Kuten kaupunkilupapäällikön viranhaltijapäätöksessä sekä perustelumuistiossa todetaan, kaikki henkilöarviointiin asti edenneet kolme hakijaa täyttivät rakennustarkastajalta asetuksessa vaaditun riittävän kokemuksen vaatimuksen. Tähän päätelmään myös rakennus- ja ympäristölautakunta oikaisuvaatimusasiaa käsitellessään yhtyi.

Rakennusvalvontapäällikön tehtävä on Kokkolan kaupungin organisaatiossa uusi tehtävä. Rakennusvalvontapäällikkö toimii rakennusvalvontayksikön lähiesimiehenä ja tehtävään valitulta edellytetään siksi erityisesti esimiestehtävien ja henkilöjohtamisen taitoja, kehittämisorientoituneisuutta sekä uudistavaa ja asiakaslähtöistä työotetta.Tämä on tuotu esille selkeästi myös työpaikkahakemuksessa. Edellä mainittujen ominaisuuksien osalta virkaan valittu täytti hakijoista parhaiten tehtävässä edellytettävät ominaisuudet. Myös ulkopuolisen puolueettoman konsultin tekemässä henkilöarviointilausunnossa, joka perustui monimenetelmäisyyteen, virkaan valittu arvioitiin ominaisuuksiltaan parhaiten tehtävän hoitoon soveltuvaksi. Arviointimenetelminä käytettiin kykytestejä, persoonallisuuskyselyitä, haastatteluja, työtehtävän kriteereihin pohjautuvia itsearviointimenetelmiä sekä simulaatiotilanteita.

 

Oheisaineistot B1-3  Konsultin henkilöarvioinnit 

 

Valintapäätös on tehty objektiivisen harkinnan perusteella ja perustui kokonaisarviointiin. Virkavalintapäätös on tehty hakemusasiakirjoissa osoitetun työkokemuksen ja sen monipuolisuuden, aikaisemman esimieskokemuksen, haastattelussa osoitetun kehittämismotivaation ja ominaisuuksien sekä puolueettoman konsultin laatiman henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kykyjä arvioivan henkilöarvioinnin perusteella.

 

Muut valituksessa esitetyt perustelut ja huomiot eivät liity kyseessä olevaan henkilövalintapäätökseen ja sen perusteluihin, joten niihin tässä lausunnossa ei lausuta.

 

Kaupunkilupapäällikkö 

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

 

  1. hyväksyä yllä ehdotetun lausunnon

 

  1. toimittaa lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle

 

  1. liittää hallinto-oikeuteen lähetettäviin asiakirjoihin kaikki henkilövalintaa koskevat asiakirjat

 

Päätös  Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.