Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 40


 

Vastaus valtuustoaloitteisiin / Kokkola Suomen kauneimmaksi kunnaksi, Vikåvikenin lahden kunnostus sekä Rantaraitin siistiminen ja kunnostaminen

 

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 172 

 

 

 

Valmistelija Kaupunginpuutarhuri Sini Sangi ja kaupunkilupapäällikkö Juhani Hannila

 

Vastaus valtuustoaloitteisiin:

Kokkola Suomen kauneimmaksi kunnaksi,  valtuutettu Pekka Nurmi ym.
- Kaupunginvaltuusto 28.08.2023 § 90;  39/00.01.06/2023

 

Valtuustoaloite / Vikåvikenin lahden kunnostus, valtuutettu Anna Nurmi-Lehto

- Kaupunginvaltuusto 25.09.2023 § 102;  39/00.01.06/2023

 

Valtuustoaloite / Rantaraitin siistiminen ja kunnostaminen, valtuutettu Hannu Kippo
- Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 107; 20/00.01.06/2022

 

Valtuustoaloitteet oheisaineistona

 

Valtuutettu Pekka Nurmi on jättänyt aloitteen, jossa esitetään talousarvioon varattavaksi 400 000 euron määrärahaa kaupungin puistojen, Suntin ja rantojen siistimiseen. Esimerkkinä aloitteessa mainitaan Karppilampi, Meripuiston rannat, Sunti rantoineen sekä Potinranta. Määrärahalla voitaisiin työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja hankkia laitteita töyden helpottamiseksi.

 

Valtuutettu Anna Nurmi-Lehto on jättänyt aloitteen Vikåvikenin lahden kunnostamisesta ja rehevöitymisen pysäyttämisestä.

 

Valtuutettu Hannu Kippo on jättänyt aloitteen Rantaraitin ranta- ja vesialueiden kunnostamisesta ja merinäkymien avaamisesta.

Kaikki aloitteet liittyvät kaupungin ranta-alueiden siistimiseen ja kunnostamiseen, joten niihin vastataan yhteisellä vastauksella.

 

Aloitteissa mainitut alueet sijaitsevat kaupunkikuvallisesti ja virkistysarvoiltaan keskeisellä paikalla ja kuuluvat Potinrantaa lukuun ottamatta Kokkolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Alueiden kehittämistyötä on toteutettu kaupungin investointibudjetista. Meripuiston perusparannus valmistui juhlavuonna 2020 ja parhaillaan on työn alla Potinrannan perusparannustyöt.

 

Suntinrannan viheralueita, Karppilampea, Meripuistoa ja Potinrantaa hoidetaan pääosin puisto- ja ulkoliikunta-alueina. Halkokarinrannassa on myös luonnontilaisina hoidettavia alueita, kuten metsiä ja rantaniittyjä. Alueiden kunnossapito toteutetaan yksiköstä riippuen käyttötaloudesta. Alueita kunnossapitää puistot ja liikuntapaikat sekä metsäpalvelut. Suntin niittoa on toteutettu viime vuosina ostopalveluna paikalliselta toimijalta. Muu hoitokalusto, kuten raivaukseen ja puunkaatoon tarkoitetut välineet on hankittu alueita hoitavien yksiköiden budjetista.

 

Rantojen siisteyteen ja maisemaan voidaan vaikuttaa myös lupamenettelyillä. Ruoppaukset ja läjitykset vaikuttavat rantamaisemaan. Yksittäisten ruoppausilmoitusten osalta selvitetään aina maisema- ja luontovaikutukset. Periaatteena on, että rantamaisemaan tai vesistöön haitallisesti vaikuttavia läjityksiä ei sallita. Kaupunkiympäristö on selvittänyt konsulttitoimeksiantona soveltuvia läjitysalueita, joihin ruoppausten yhteydessä kaivettavat voidaan haitattomasti sijoittaa. Kaikkiin kaupungin vesi- ja ranta-alueilla tehtäviin ruoppaustöihin tarvitaan ilmoitus ELY-keskukselle tai lupa aluehallintovirastosta. Niiden lisäksi tarvitaan kaupunkiluvituksesta maa- ja vesialueen omistajan lupa.

 

Kaupunkiympäristö on hakenut ja saanut nk. KuntaHelmi-rahoituksen ranta-alueiden kunnostukseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 131 534 € ja myönnetty avustussumma 105 227 € (80 % hankkeen kustannuksita). Kaupungin oma osuus katetaan infrarakentamisen talousarvioon vuodelle 2024 hyväksytystä 200 000 € määrärahasta.  KuntaHelmi-hankkeella (Kokkolan rantaniittyjen kunnostus) toteutetaan vuosien 2023-24 aikana noin 15 ha laajuisella alueella Davidsbergin, Morsiussaaren eteläosan, Mustakarin ja Suntinsuun välisen ranta-alueen sekä Torsön ranta-alueiden hoitotoimet. Hanke sisältää mm. ruovikkoisten rantojen ruoppauksia, ruovikoituneiden rantojen ja vesialueiden niittoja, rantapuuston maisemaharvennusta  ja umpeen kasvaneiden  hiekkarantojen kunnostuksia. Osa alueista valmistellaan myös laidunnukseen, joka on kustannustehokkain tapa ylläpitää avointa maisemaa, eikä aiheuta kaupungille merkittäviä ylläpitokustannuksia. Hanke palvelee luonnonsuojelutavoitteita, maisemanhoitoa ja myös virkistyskäyttöä.

 

Luonnon- ja maisemanhoitokohteiksi soveltuvia kaupungin omistuksessa olevia rantaniittyalueita on kartoitettu vuoden 2023 aikana. Näille alueille pyritään kohdentamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa hoitotoimia ja mahdollisesti maisemanhoitolaidunnusta.

 

Vikånlahden osalta alueen eteläosaan on toteutettu 2023 hulevesikosteikko, joka tulee pitkällä tähtäimellä vähentämään Vikånlahden kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Alueelle on toteutettu myös ulkoilureitti Kansallinen kaupunkipuisto -rahoituksen turvin.

 

Kaupungin talousarviossa on varattuna 200 000 euron investointimääräraha infrarakentamisen vastuualueelle rantojen kunnostamiseen vuodelle 2024. Määrärahasta katetaan mm. edellä mainitun KuntaHelmi -hankkeen kuntaosuus.

 

Tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömiä työllistetään erityisesti haitallisten vieraskasvien torjuntaan, jota tehdään vesistöjen rannoilla. Vieraslajien siemenet leviävät puutarhajätteiden mukana ja virtaavien vesien varrella. Puistot ja liikuntapaikat yksikkö palkkaa vuosittain työllistämistuettuja henkilöitä myös kausityöhön alueiden kunnossapitoon.

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuusolle, että valtuusto

 

1  merkitsee aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi.

 

2  katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 15.04.2024 § 40  

39/00.01.06/2023  

 

 

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää

 

1  merkitä aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi.

 

2  katsoa aloitteiden tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.