Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 39


Liite A / Äänestyslista (vsto 15.4.2024)

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Metsästysmaiden vuokran peruminen

 

Kaupunginvaltuusto 23.10.2023 § 115 

 

 

 

Valtuutettu Tapio Pajunpää jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

 

” Esitämme, että kaupunki peruu päätöksen ryhtyä perimään vuokraa metsästysmaista paikallisilta metsästysseuroilta.

 

Yksityiset maanomistajat ei teillä hetkellä vuokraa peri, murta kaupungin päätös johtanee muidenkin vuokrasopimusten muuttamiseen. Vapaaehtoisvoimin toimivien metsästysseurojen talous ei tätä kestä. Vuokrien perimisestä aiheutuva kustannus tuskin kattanee kaupungille vuokrista kertyvää tuloa.

 

Metsästys on tärkein tapa ehkiiistä liikenteen hirvikolareita. Alueellamme on useita hirvien valtateiden ylityspaikkoja. Vaikka hirvikanta onkin vähentynyt ja sitä kautta taloudellinen merkitys seuroille vähentynyt, on vähempiarvoinen kauris- ja peurakanta lisääntynyt. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain huomattavia liikenteen eläntörmäyskorvauksia ja henkilövahingoissa menetys saattaa olla rahassa korvaamaton. Lisäksi hirvikanta aiheuttaa talviaikana merkittäviä taimikkotuhoja.

 

Seuroissa tehdäiin myös osin viranomaistehtäviä, poliisi siirtää kolareissa vahingoittuneiden eläinten jäljittämisen ja lopettamisen seuroille. Metsästysseurojen riistanhoitotyö on tärkeää, samoin nuorten ohjaaminen hyvän harrastuksen pariin. Tässä maailmantilanteessa myös aseharrastuksen ylläpitäminen järjestäytyneesti on tärkeää.”

 

Liite A § 115 Allekirjoitettu valtuustoaloite

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 22 

 

 

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Matti Kivistö, metsätalousinsinööri Ahti Räinä

 

Oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle (metsästyslaki 615/1993 6 §) riippumatta siitä, onko alueen omistaja yksityinen henkilö, valtio, kunta, yhtiö, säätiö tai muu maanomistaja.

 

Alueen omistaja voi vuokrata metsästysoikeuden toiselle osapuolelle joko vastikkeetta tai vastikkeellisena oman harkintansa mukaan. Yksityismailla yleinen käytäntö on vuokrata metsästysoikeus metsästysseuralle. Useimpien seurojen kohdalla vastikkeeksi voidaan katsoa ilman jäsenmaksua myönnettävä ns. maanomistajajäsenyys.

 

Maata omistamattomalle jäsenelle asetetaan useimmissa seuroissa liittymismaksu ja myöhemmin jäsenmaksu, jonka suuruus vaihtelee seuroittain muutamasta kymmenestä eurosta yli sataan euroon vuodessa.

 

Kunnilla ja kaupungeilla on erilaisia metsästysoikeuden vuokraamisen käytäntöjä. Useat kunnat ja kaupungit perivät vuokraa. Vuokra vaihtelee yleisimmin 0,20 € - 0,80 €/ha/vuosi riippuen mm. alueesta, kohteen kaavatilanteesta ja muusta käytöstä sekä metsästyksen volyymistä ja riistalajeista. Kaupungit, joilla metsästykseen soveltuvaa maata on runsaasti, myyvät myös itse metsästyslupia alueille, joita eivät vuokraa seuroille.

 

Yhtiöiden ja valtion yleisenä käytäntönä on periä vuokraa. Em. maanomistajat myyvät metsästyslupia myös itse alueille, joita ei vuokrata.

 

Pienten yhteismetsien yleinen käytäntö on maksuton metsästysoikeus osakkaille tai vuokrasopimus metsästysseuran kanssa ja osakkaille ns. maanomistajajäsenyys seuraan. Isoilla yhteismetsillä yleistä on maksullinen osakaslupa ja ulkopuolisille myydään erillisiä lupia.

 

Metsästyspalveluiden tai -mahdollisuuksien järjestäminen ei kuulu kuntien tehtäviin vaan metsästysoikeuden käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on jokaisen kunnan omassa harkinnassa.
 

Kokkolan kaupunki ei harjoita metsästystä eikä myy metsästyslupia mailleen vaan metsästyskelpoiset maat vuokrataan seuroille. Vuokraamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan seurojen tekemä työ esim. hirvieläinkannan säätelyssä. Haitallisten vieraspetojen pyynti tulee tässä yhteydessä erottaa metsästyksestä, sillä ne eivät ole riistalajeja eivätkä näin liity metsästysoikeuden vuokraamiseen.

 

Kaupunki ei käytä useimpien seurojen sääntöjen mukaista jäsenmaksuvapaata maanomistajajäsenyyttä vaan perii rahallista vuokraa.

Kaupunkirakennelautakunta on 22.4.2020 § 46 hyväksynyt metsästysoikeuden vuokraamisen periaatteet ja metsästysoikeuksista perittävät vuokrat.

 

Oheisaineisto kaupunkirakennelautakunta 22.04.2020 § 46 liitteineen

 

Päätöksen perusteluna oli mm. yhdenmukaistaa aiemmin sekavat vuokraustavat, sopimuspohjat, vastikkeet ja vuokrausehdot.

Selkeät periaatteet metsästysoikeuden vuokraamisissa turvaavat seurojen tasapuolisen kohtelun. Vuokran periminen on linjassa useiden kaupunkien ja kuntien käytäntöjen kanssa ja on hinnaltaan hyvin kohtuullinen verrattuna yleisiin vuokratasoihin.
Kokkolassa eniten maita vuokraavan seuran kohdalla kaupungin maiden vuokrakustannus on alle 2,50 €/jäsen/vuosi.

 

Lautakunnan päätökseen ei haettu oikaisua yhdenkään seuran toimesta.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 

1  merkitsee aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi

 

2  katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Käsittely Jäsen Pietilä esitti jäsenten Salon, Koljosen sekä Ojalan kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

 

Äänestys Asian käsittelyn jatkaminen sai 3 ääntä ja palautus 9 ääntä.

 

 Liite A § 22 Äänestyslista

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 27.03.2024 § 57 

 

 

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Matti Kivistö ja metsätalousinsinööri Ahti Räinä.

 

Kaupunginhallituksen 15.1.2024 § 22 päätöksen jälkeen on katsottu oikeaksi, että asia tuodaan siitä päättäneen toimielimen käsiteltäväksi.

 

Valmistelijat toteavat, että heillä ei ole asian sisällön suhteen muutettavaa sen osalta, mitä kaupunginhallitukselle on esitetty 15.1.2024.

 

Lisäyksenä valmisteluun tuodaan esille seuraavaa: Valtuustoaloitteessa annetaan ymmärtää, että kaupungin päätös periä metsästysoikeudesta vuokraa johtaisi yksityisten vuokrasopimusten uusimiseen. Metsästäjäliiton seuratoiminnasta ja lakiasioista vastaavan järjestöpäällikön mukaan suurten maanomistajien perimien vuokrien ei ole todettu lisäävän yksityisten maanomistajien vastikkeellista vuokraamista mm. sen aiheuttamien veroseuraamusten vuoksi.

Myöskään verrokkikaupungeissa ei ole havaittu yksityisten vastikkeellisen vuokrauksen lisääntymistä.

 

Oheisaineistossa on vertailuaineistoa verrokkikaupunkien metsästysoikeuksien vuokrista.

 

Oheisaineisto  Vertailuaineisto

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se:

 

  1. merkitsee aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi

 

  1. katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Käsittely Jäsen Brandt esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkiympäristöjohtajan päätösesityksen.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 171 

 

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 

1  merkitsee aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi.

 

2  katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunginvaltuusto 15.04.2024 § 39  

39/00.01.06/2023  

 

 

 

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää

 

1  merkitä aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi.

 

2  katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Käsittely Valtuutettu Pajunpää esitti valtuutettujen Salon, Pietilän ja Hankaniemen kannattamana, että aloite jää voimaan.

 

 Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja esitti, että asiassa suoritetaan äänestys.

 

Äänestys Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 21 ääntä ja Pajunpään esitys sai 22 ääntä. Näin ollen aloite jää voimaan.

 Liite A § 37  Äänestyslista

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti jättää aloitteen voimaan.