Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 85


 

Arviointityön käytännön suorittaminen

 

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 85  

521/00.03.00/2023  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Mia Försti

 

 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tar­kas­tuk­sen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan on ar­vioi­ta­va, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta­voit­teet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär­jes­tet­ty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävänä on arvioida myös talouden tasapainotuksen to­teu­tu­mis­ta sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riit­­vyyt­tä, jos taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

 Tarkastuslautakunta laatii toimikauttaan koskevan arviointisuun­ni­tel­man sekä vuosittaisen työohjelman. Suunnitelman valmistelussa huo­mioi­daan myös tilintarkastajan tarkastussuunnitelma. On tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, että sekä tarkastuslautakunnan arviointityön et­tä tilintarkastajan tarkastuksen vuosittaiset painopistealueet nou­dat­ta­vat mahdollisimman yhteneväistä linjaa. Näin ollen sekä lau­ta­kun­ta että tilintarkastaja saavat lautakunnan kokousten asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­sis­ta parhaan mahdollisen hyödyn.

 

 Tarkastuslautakunnan on hyvä käydä periaatekeskustelua lau­ta­kun­nan työskentelyn käytännön järjestelyistä. Edellytyksenä on­nis­tu­neel­le työskentelylle on lautakunnan aseman säilyminen riip­pu­mat­to­ma­na arvioijana.

 

 Lautakunta kerää tietoa arviointityönsä pohjaksi mm. kuulemalla vi­ran­hal­ti­joi­ta, asiantuntijoita ja luottamushenkilöjohtoa sekä te­ke­mäl­lä arviointikäyntejä tarpeen mukaan. On hyvä mieltää, että lau­ta­kun­nan kuulemistilaisuuteen toimitettu materiaali ei kaikilta osin ole jul­kis­ta. Hyvän hallintokäytännön mukaista on, että suljetussa ko­kouk­ses­sa käytyjä keskusteluja ei paljasteta ulkopuolisille, sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus (julkisuuslaki 22 ja 23 §, rikoslaki 40 luku 5 §) koskee myös tarkastuslautakunnan jäseniä.

 

 Tarkastuslautakunnan jä­se­net jaetaan työpareihin ja jokainen keskittyy syvemmin heille osoi­tet­tu­jen toimialojen pöytäkirjoihin ja muuhun saatavilla olevaan ma­te­ri­aa­liin. Työparit esittelevät kokouksissa huomioitaan toimialoilta. Toi­mi­alo­ja ovat:

 

 Kaupunkirakennelautakunta   

 Rakennus- ja ympäristölautakunta  

 Opetus- ja kasvatuslautakunta jaostoineen

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta   

 Ympäristöterveyslautakunta   

 Vesilaitosjohtokunta   

 Kaupunginhallitusta, sen jaostoja ja valtuustoa seuraavat kaikki

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn periaatekeskustelun lautakunnan työskentelystä tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.