Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 86 

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

 

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 86  

522/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Mia Försti

 

 Talousarvioraamit vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 - 2026 hy­väk­syt­tiin kaupunginhallituksessa 29.5.2023 § 237.

 

 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan tulee toi­mi­alo­jen valmistella esityksensä talousarvioksi ja taloussuun­ni­tel­mak­si lautakuntakäsittelyyn viimeistään syyskuun alussa.  Lau­ta­kun­nan hyväksymä talousarvioehdotus ja tavoitesuunnitelma tulee toi­mit­taa taloushallintopalveluihin talousjohtajalle 20.9.2023 men­nes­sä.

 

 Kaupunginhallituksen vahvistamien käyttömenojen ja toimintatuot­to­jen raamien mukaisesti budjetoidaan henkilöstömenoihin 4,9%:n ko­ro­tuk­set, kuukausipalkkana käytetään maaliskuun 2023 palkkoja.

 

 Tarkastuslautakunnan talousarvioon esitetään seuraavaa:

 

   TA 2023 TA 2024 Muutos%

   

 Toimintatuotot     1 900   0    -100 %

 Toimintakulut 171 495 173 996 +1,46 %

 Toimintakate 169 595 173 996 +2,60 %

   

 Toimintatuotot

 

 Vuoden 2023 alussa on muutettu käytäntöä niin, että ennen Kokkolan Vedeltä tarkastuslautakunnan laskuttamat tilintarkastuspalkkiot laskutetaan tilintarkastajien toimesta suoraan Kokkolan Vedeltä tehtyjen työtuntien mukaan, joten tarkastuslautakunnalta poistuu toimintatuotot.

 

 Toimintakulut

 

Tarkastuslautakunnan lakisääteiset tehtävät määrittelevät pitkälle kulujen määrän. On varattava riittävät resurssit tilintarkastuksen järjestämiseen, joka on henkilöstökulujen ohella suurin kuluerä. Koronapandemian jälkeen koulutuksiin osallistutaan jälleen muutakin kuin etänä, joten koulutusmatkojen ja -majoitusten kustannusten arviota on nostettu. Ansionmenetyskorvausten määrää on nostettu.

 

 Tavoitteet

 

 Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalain 14 luvun py­­läs­sä 121 sekä hallintosäännössä.

 

 Lautakunnan tehtävien lakisääteisyyden ja erityisluonteen vuoksi se ei aseta toiminnalleen valtuustoon nähden sitovia strategiaan perustuvia tavoitteita. Lautakunnan tavoitteet ovat toiminnallisia tavoitteita, jotka ohjaavat lautakunnan lakisääteistä toimintaa. 

 Lautakunta huolehtii hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämi- sestä riittävin resurssein. Arviointityön perustaksi kuulee lautakunta riittävässä määrin toimialojen keskeisten tehtäväalueiden virka- ja luottamushenkilöjohtoa ja asiantuntijoita sekä seuraa toimielinten ja lautakuntien tavoiteasettelua, päätöksentekoa ja raportointia tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteena on myös lautakunnan jäsenten osaamisen turvaaminen riittävällä koulutuksella. Lautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuudesta ja saattaa sidonnaisuudet valtuuston tietoon kaksi kertaa vuodessa.

 

 Liitteenä tarkastuslautakunnan toiminnan yleisperustelut, tavoitteet ja esitys talousarvioksi vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaksi vuo­sil­le 2025-2026.

 

 

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta hyväksyy oheisten liitteiden mukaisesti

 

1. tarkastuslautakunnan toiminnan yleisperustelut ja ta­voit­teet

 

2. talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuo­sille 2025-2026 ja toimittaa ne edelleen taloushallintopalveluihin.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.