Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 17 

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2024 alkaen

 

Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 23.04.2024 § 17  

334/12.00.01.00/2024  

 

 

Valmistelija kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, kehittämiskoordinaattori Niini Hankaniemi

 

 

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2024 alkaen

 

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoa muutetaan 1.8. alkaen niin, että jatkossa vuosiluokilla 4–6 yhteiskuntaoppia opetetaan 1+1 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 5–6 (aikaisemmin 1+1 vvt vl 4–5) ja ympäristöoppia 3 vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 4 ja 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 6. Muutos mukailee koulujen toivetta yhteiskuntaopin aloittamisesta vasta 5. vuosiluokalla ja vastaavasti ympäristöopin tuntimäärän lisäämistä vuosiluokalle 4. 

 

Yläkoulussa musiikkia opetetaan jatkossa 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 7 (aikaisemmin 1+1 vvt vuosiluokilla 7–8). Terveystietoa opetetaan 0,5 vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 7, 1,5 vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 8 ja 1 vuosiviikkotunti vuosiluokalla 9, yhteensä 3 vuosiviikkotuntia.

 

B1-kieli ruotsia opetetaan jatkossa valtioneuvoston asetuksen mukaisesti yhteensä 7 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 6-9, jonka vuoksi vuosiluokalle 8 lisätään yksi vuosiviikkotunti (B1-kielen tunnit vuosiluokilla 6-9 2+2+2+1=7 vvt).

 

Vuosiluokkien 7–9 kokonaistuntimäärät ovat jatkossa 30–29–30, jolloin tuntimäärät ovat perusopetusasetuksen minimin mukaiset. Uusi tuntijako liitteenä. Muutokset on merkitty keltaisella. 

 

Liite A § 17  Tuntijako 1.8.2024 alkaen

 

Liite B § 17  Päivitetty terveystiedon opetussuunnitelma

 

 

B1-kieli ruotsi

 

Valtioneuvosto julkaisi tammikuussa 2023 tuntijakoasetuksen, jossa B1-kieleen lisätään yksi vuosiviikkotunti vuosiluokalle 7. Kokkolassa tuntijakolisäys kohdistuu B1-kieli ruotsiin.

 

Tuntijakouudistuksen tavoitteena on edistää toisen kotimaisen kielen ja etenkin B1-ruotsin oppimista ja opetusta sekä lisätä toisen kotimaisen kielen osaamista Kansalliskielistrategian mukaisesti. Kansalliskielistrategian tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä ruotsinkielisen kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös riittävän ruotsin kielen taidon saavuttaminen perusopetuksen aikana, jotta vahvistetaan oppilaan valmiuksia käyttää ruotsin kielen taitoaan monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Tuntijakoasetus astuu voimaan 1.8.2024.

 

Koska Kokkolassa opetetaan B1-ruotsia jo entuudestaan 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 6–7, lisätään lisätunti vuosiluokalle 8. Näin ollen jatkossa ruotsia opetetaan 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 6–8 ja 1 vuosiviikkotunti vuosiluokalla 9 lukuun ottamatta lukuvuotta 2024–2025, jolloin B1-ruotsia opetetaan 2 vuosiviikkotuntia myös vuosiluokalla 9. 

 

Opetushallitus on päivittänyt vuoden 2023 aikana B1-kielen opetussuunnitelman perusteita sekä 6. luokan lukuvuosiarviointia ja Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä. B1-kielen opetuksen tavoitteita ei kuitenkaan ole lisätty, eikä osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 ole nostettu. 

 

Kokkola on päivittänyt paikallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa B1-ruotsin osalta Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja kuvannut tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8–9 sekä lisännyt sisältöaluekuvauksen vuosiluokalle 6. 

 

Liite C § 17  B1-kieli ruotsi 

 

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet  

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet integroivat eri oppiaineita yhteen ja eheyttävät opetusta sekä lisäävät mm. oppilaiden osallisuutta, antavat mahdollisuuden työskennellä eri-ikäisten kanssa, kannustavat uteliaisuuteen ja luovuuteen sekä harjaannuttavat kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta. Jokaisella vuosiluokalla on oma teema, jonka ympärillä oppilaat työskentelevät vähintään viiden päivän ajan lukuvuoden aikana. Jaksoon on integroitava vähintään ne oppiaineet, mitä kyseiselle teemalle on asetettu. Myös tavoitteet ja sisällöt tulee näkyä jaksossa.

 

Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosanoja, mutta opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa muodostettaessa.

 

Kokkolan perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisältöihin on kevään 2024 aikana lisätty kestävän kehityksen ja kestävyyskasvatuksen aiheita Agenda 2030 ja Green Compia mukaillen. Teemat on lisätty, koska ympäristökestävyyden edistäminen on yksi oppimisen tärkeimmistä tavoitteista tulevina vuosina sekä kestävyysosaaminen kuuluu kaikenikäisille ihmisille.

 

Eri vuosiluokkien teemoihin lisätyt kestävyyskasvatuksen teemat on tuotettu Opetushallituksen rahoittaman Kestävä Kokkola-hankkeen hanketyöntekijöiden toimesta. Pienin askelin etenevällä kestävyyspolulla tavoitteena on vähittäinen transformatiivinen, eli uudistava oppiminen, kokonaisuuksien hahmottaminen ja systeemisen ajattelun perusteiden harjoittelu monimutkaisten globaalien ilmiöiden äärellä.

 

Eri vuosiluokkien kestävyyskasvatuksen sisällöt eivät ole toisistaan täysin erillisiä, vaan ne limittyvät toisiinsa luontevasti ja antavat oppijalle mahdollisuuden laajentaa tietämystään ja osaamistaan kestävän kehityksen teemojen osalta. Kullakin koululla on mahdollisuus tehdä kestävää kehitystä edistävästä toiminnastaan omannäköistä ja koulut saavat suunnitella ja luoda omat kestävyyskasvatuksen polkunsa.

 

Ymmärrys ilmasto- ja kestävyyskasvatusteeman sisällöistä syvenee oppilaan kasvaessa ja täten aiheita käsitellään toistuvasti peruskoulun eri vuosiluokilla näkökulmia vaihdellen.  

 

Liite D § 17 Monialaiset oppimiskokonaisuudet 

 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa on päivitetty kevään 2024 aikana. Opetussuunnitelmaan on lisätty tarkennuksia koskien Kokkolan kaupungin järjestämää valmistavaa opetusta ja sen järjestelyitä. Kokkolan kaupungin tarkennukset on merkitty opetussuunnitelmaan selkeämmin, jotta ne erottuvat perusteiden tekstistä. Lisäksi opetussuunnitelmaan on lisätty liitteitä havainnollistamaan mm. kehittyvän alkeiskielitaidon tasoa ja oppimissuunnitelman laatimista.  

 

Liite E § 17 Valmistava opetus

 

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollistaa yksilöllisen opinnoissa etenemisen joustavin järjestelyin. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, joidenkin vuosiluokkien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana.

 

Kokkolassa on laadittu ohjeistus vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käytänteistä ja järjestelyistä. Ohje koskee oppilaita, jotka eivät tukitoimista huolimatta saavuta oppiaineen tavoitteita hyväksytysti ja joiden perusopetus on vaarassa keskeytyä. Ohjeistus löytyy liitteestä.

 

Liite F § 17 Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

 

 

Isokylän koulun lyhyt valinnaisaine vuosiluokille 8–9

 

Isokylän koulun valinnaisaineisiin lisätään kurssi ”Lyhytelokuva”. Valinnaisainetta tarjotaan vuosiluokkien 8–9 oppilaille. Liitteessä on kuvaus valinnaisaineen tavoitteista ja sisällöistä.   

 

Liite G § 17  Isokylä, lyhyt valinnaisaine 

 

 

 Kiviniityn koulun lyhyt valinnaisaine vuosiluokille 8–9

 

Kiviniityn koulun valinnaisaineisiin lisätään kurssi ”Kestävä kehitys”. Valinnaisainetta tarjotaan vuosiluokkien 8–9 oppilaille. Liitteessä on kuvaus valinnaisaineen tavoitteista ja sisällöistä.   

 

Liite H § 17  Kiviniitty, lyhyt valinnaisaine 

 

 

Kokkolan perusopetuksen opetussuunnitelman tekniset muutokset

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu -kappaleeseen lisätään lause:

 

”Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua voidaan käyttää myös lahjakkaan oppilaan kohdalla, jolla on jo vuosiluokan tiedot ja taidot hallussa. Hallinnollisen päätöksen vuosiluokkaan sitomattomasta opiskelusta tekee lahjakkaan oppilaan kohdalla koulun rehtori”.  

 

 

Liikunta-, musiikki- ja matematiikkaluokkien sekä kielikylpyopetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tuntijakomuutokset

 

Painotetun opetuksen tuntijaot päivitetään B1-kielen, ympäristöopin, yhteiskuntaopin, terveystiedon, historian sekä musiikin muutosten osalta.

 

Samassa yhteydessä lisätään ruotsin kielikylpyopetuksen ja englannin laajamittaisen kaksikielisen opetuksen vuosiluokkien 5-6 ympäristöoppiin kaksi vuosiviikkotuntia. Tuntilisäykset tehdään myönnetyn tuntikehyksen puitteissa.

 

Liitteet I, J, K, L ja M § 17

(Tuntijaon päivitys: B1-kieli, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi, terveystieto, historia, musiikki)

 

Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että

 

1                                        perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään tässä

pykälässä esitettyjen lisäysten ja tarkennusten mukaisesti,

 

2                                        opetussuunnitelma ja tuntijaot otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen.

 

Päätös Opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto hyväksyi päätösesityksen.