Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 71 

Kokkolan kaupungin hulevesimääräysten tarkistaminen

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.04.2024 § 71  

62/10.03.02.01/2024  

 

 

Valmistelijat Johtava ympäristötarkastaja Tuomas Hirvijoki ja kaupunkilupapäällikkö Juhani Hannila

 

 Tausta

 

 Hulevesimääräysten tarkistamista käsiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa edellisen kerran 17.1.2024 § 13, jolloin rakennus- ja ympäristölautakunta päätti

 

1)     asettaa ehdotuksen Kokkolan kaupungin hulevesimääräyksiksi sekä hulevesien vaikutusalueeksi maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtäville

 

2)     pyytää hulevesimääräysehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

 

 Nähtävilläolo

 

Ehdotus hulevesimääräyksiksi ja vaikutusalueen kartaksi oli nähtävillä 31.1.2024 – 24.3.2024 välisenä aikana Kokkolan kaupungintalolla ja Kokkolan kaupungin verkkosivuilla. Asiasta tiedotettiin keskipohjanmaa -lehdessä. Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoa ja lausunnon antoaikaa jatkettiin 15.4.2024 asti. Lausuntoa pyydettiin seuraavilta tahoilta:

 

-          Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

-          Pelastusviranomainen

-          Terveydensuojeluviranomainen

-          Kokkolan vesi

 

Kuulutusaikana saatiin 3 kpl muistutuksia. 1 muistutus ei ollut suoraan osoitettu koskemaan pelkästään hulevesimääräyksiä, mutta kyseinen muistutus otettiin huomioon muutosten käsittelyssä.

 

Oheismateriaalissa A olevassa versiossa on esitettynä muutokset 17.1.2024 § 13 jälkeen tehtyihin muutoksiin lausuntojen ja mielipiteiden perusteella (punainen väri kuvaa ennen nähtävillä oloaikaa tehtyjä muutosehdotuksia, jotka hyväksyttiin 17.1.2024 § 13). Kuulutusajan jälkeen tehdyt muutokset ovat kuvattu vihreällä, sinisellä ja ruskealla värillä. Vihreällä ja sinisellä värillä on kuvattu lausuntojen huomioiminen ja ruskealla värillä yksityishenkilön mielipiteen huomioiminen. Lausunnot ja muistutukset ovat esitettynä oheismateriaalissa B. Ehdotus hulevesimääräyksistä on liitteessä A ja ehdotus vaikutusalueen kartaksi on liitteessä B.

 

Oheismateriaali A  Muutokset hulevesimääräyksiin

Oheismateriaali B  Lausunnot ja muistutukset

 

Liite A   Ehdotus hulevesimääräyksiksi

Liite B   Hulevesien vaikutusaluekartta

 

Liitteen B karttaa on tarkennettu vastaamaan ELY-keskuksen edellyttämään rajaustapaa. Asiakirjan koosta ja asianhallintajärjestelmän (dynasty) teknisistä ominaisuuksista johtuen, tarkempaa versiota ei ole mahdollista liittää kokousasiakirjaan, vaan tarkempi karttaversio esitellään kokouksessa Locus Cloud -paikkatietosovelluksen kautta. Kokouksessa esiteltävä karttaversio tulee myös verkkosivuille hulevesimääräysten hyväksymisen jälkeen.

 

Sininen viiva kuvaa nykyistä hulevesien vaikutusaluetta, punainen viiva kuvaa uusia alueita ja vihreä viiva niiden kiinteistöjen ulkorajoja, jotka kuuluvat osittain tai kokonaan hulevesien vaikutusalueeseen.

 

// ….Periaatteet hulevesimääräysten laadinnassa (kopio ryl 17.1.2024 § 13 listatekstistä)

 

 Hulevesiviranomaisen toimivalta

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n mukaan kunnan mo­ni­­se­ni­nen toimielin eli hulevesiviranomainen voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta. Kok­ko­lan kaupungin hallintosäännössä hu­le­ve­si­vi­ran­omai­sek­si on määrätty rakennus- ja ympäristölautakunta.

 

 Hulevesiviranomainen voi myös antaa määräyksiä yhdelle tai useam­mal­le kiinteistölle hulevesien aiheuttaman haitan pois­ta­mi­sek­si. Kokkolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin hulevesimääräykset 17.5.2021 § 43. Hulevesimääräykset löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Hulevesimääräysten päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. asemakaavoitetun alueen laajenemisen vuoksi. Hulevesien hallintaan on jouduttu taajaan asutetuilla alueilla kiinnittämään viime vuosina myös entistä enemmän huomiota ilmastomuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden (kasvaneet sademäärät, rankkasateet, tulvat) vuoksi ja määräyksiä on siksikin tarpeen tarkentaa. Ehdotus uusiksi hulevesimääräyksiksi on laadittu kaupunkiluvituksen ja kaupunkisuunnittelun yhteisessä työryhmässä.

 

 Huleveden vaikutusalueen kiinteistökohtaisesta hulevesimaksusta määrätään hulevesitaksassa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.10.2017 § 519. Infrarakentaminen huolehtii hulevesiverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hulevesiverkosto käsittää varsinaisen hulevesijohtoverkon lisäksi vaikutusalueen ojaverkoston, jossa johdetaan merkittäviä määriä rakennetuilta alueilta kertyviä hulevesiä.

 

 Hulevesimääräysten valmistelu ja hyväksyminen

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesimääräysten val­mis­te­lus­sa ja laatimisessa noudatetaan, mitä säädetään ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen valmistelusta ja laatimisesta.


 Hulevesimääräysten val­mis­te­lus­sa noudatetaan siten soveltuvin osin, mitä maankäyttö- ja ra­ken­nus­lais­sa säädetään kaavoituksen vuorovaikutuksesta ja kaa­va­eh­do­tuk­sen asettamisesta julkisesti nähtäville. Lisäksi määräyksistä on pyy­det­­vä lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tar­kem­min määrätyiltä viranomaisilta.

 

 Ehdotus hulevesimääräyksistä on maankäyttö- ja ra­ken­nus­ase­tuk­sen 6 §:n mukaisesti pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään 30 päi­vän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus hu­le­ve­si­mää­räys­eh­do­tuk­ses­ta.

 

 Ehdotusvaiheen palaute valmistellaan virkamiestyönä rakennus- ja ym­­ris­­lau­ta­kun­nan käsiteltäväksi. Mikäli määräysehdotukseen on saa­dun palautteen perusteella tarpeen tehdä olennaisia muutoksia, mää­räys­eh­do­tus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ase­tet­ta­va uudelleen nähtäville ennen hyväksymiskäsittelyä. Hu­le­ve­si­mää­räyk­set hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

 

 Hulevesimääräykset

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n mukaan kunta voi antaa kun­taa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hal­lin­nas­ta. Määräykset voivat koskea: 1) hulevesien määrää, laatua, maa­han imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä hulevesien kä­sit­te­lyä kiinteistöllä; 2) kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kun­nan hulevesijärjestelmään; ja 3) muita näihin rinnastettavia, hu­le­ve­sien hallintaan liittyviä seikkoja. Hulevesimääräysehdotuksessa on an­net­tu määräykset mm. hulevesien laadusta ja kiinteistön hu­le­ve­si­jär­jes­tel­män liittämisestä kunnan hulevesijärjestelmään. Muutokset ja uudet lisätyt asiat hulevesimääräyksiin on esitetty tekstissä punaisella.

 

 Hulevesien vaikutusalue

 

 Hulevesien vaikutusalue on asemakaavoitettu alue sekä sellaiset asemakaavoitetun alueen ulkopuoliset tiheästi asutut alueet, joiden hulevesien poisjohtamisesta ja ojien kunnossapidosta kaupunki vastaa. Hulevesien vaikutusalueen kartta on muuttuva asemakaavoitetun alueen vähitellen laajentuessa ja siksi hulevesien vaikutusaluetta tulee aika ajoin päivittää. Muutostarve tarkastellaan kerran vuodessa tammikuussa. Hulevesien vaikutusalueen karttaa ei liitetä hulevesimääräyksiin, vaan sen ajantasainen versio on aina nähtävillä kaupungin nettisivuilla.

 

 // jatko…

 

 Nähtävilläolo aikana ei ole tullut sellaisia lausuntoja tai mielipiteitä tai havaittu sellaisia vaikutuksia, jotka edellyttäisivät hulevesimääräysten tarkistamisversion uudelleen nähtäville asettamista ja uutta lausuntopyyntökierrosta. Tämän johdosta hulevesimääräykset voidaan hyväksyä ja toimittaa edelleen jatkopykälänä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja mikäli kaupunginhallitus hyväksyy hulevesimääräykset ja uuden vaikutusalueen rajauskartan, toimitetaan ne edelleen valtuustoon hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen uudet hulevesimääräykset ja uusi vaikutusaluekartta astuvat voimaan. Hulevesimääräykset toimitetaan valtuustoon kokonaisuudessaan myös ruotsinkielisenä versiona.

   

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Rakennus - ja ympäristölautakunta päättää

 

  1. hyväksyä Liitteen A mukaisen ehdotuksen hulevesimääräyksiksi

 

  1. hyväksyä Liitteen B mukaiset päivitetyt hulevesien vaikutusaluekartat

 

  1. että hulevesimääräykset toimitetaan jatkopykälänä kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen valtuustoon hyväksyttyväksi

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.