Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 36


Bilaga 4 Liite A: Talousraportti 1-2/2024
Bilaga 5 Liite B: Henkilöstöraportti 1-2/2024

 

Ekonomi- och personalrapport 1–2/2024

 

Stadsfullmäktige 15.04.2024 § 36  

280/02.02.02/2024  

 

 

Beredning Ekonomidirekötr Mikko Tornikoski och tf personaldirektör Riikka Parkas-Tieva

 

Stadens och affärsverkets resultat för januari-februari var 5,5 miljoner euro. Likaså var överskottet för räkenskapsperioden 5,5, miljoner euro. Resultatet är dock -76,7 procent svagare än året innan på grund av minskade skatteintäkter i och med att skatteeftersläningarna av engångsnatur upphörde.

 

Utfallet av verksamhetsintäkterna var 7,7 miljoner euro och verksamhetskostnaderna var 26,0 miljoner euro. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan har verksamhetsintäkterna minskat med -8,8 procent och verksamhetskostnaderna ökat med 8,8 procent. I synnerhet på grund av löneuppgörelsen våren 2023 har personalutgifterna ökat med ca 1,3 miljoner euro jämfört med året innan. Kostnadsökningen syns också i andra kostnadsposter.

 

Verksamhetsbidraget för februari var -18,3 miljoner euro, en försvagning på ca -18,3 procent jämfört med året innan.

 

Utfallet av skatteintäkterna var 22,3 miljoner och utfallet av statsandelar var 4,3 miljoner euro i januari-februari. De senaste skatteprognoserna och statsandelarna för 2024 har dock försämrats betydligt från budgeten som godkändes av stadsfullmäktige i november 2023.

 

De totala skatteinkomsterna har beräknats uppgå till sammanlagt 120 992 000 euro i budgeten. Detta skulle innebära att skatteinkomsterna blir ca 1 524 572 euro mindre än i budgeten. Mest försvagades prognosen för inflödet av samfundsskatter, som sjönk med -1 071 754 euro. Prognosen för inkomstskatter sjönk med -415 037 euro och prognosen för fastighetsskatter med -37 781 euro. Faktorer som ligger bakom den försvagade skatteprognosen är det allmänna ekonomiska läget och konjunkturväxlingarna.

 

Enligt Finansministeriets beslut uppgår statsandelarna till sammanlagt 25 721 563 euro. Det totala beloppet är 726 347 euro mindre än i budgeten 2024. I minskningen av statsandelarna syns också effekterna av de ytterligare nedskärningarna i statsandelarna för 2024, trots att nedskärningarna i huvudsak gäller 2025–2027.

 

På sitt sammanträde 11.3.2024 § 105 behandlade stadsstyrelsen nedskrivningar av tillgångar som hör till bestående aktiva samt ändringar i avskrivningsplanen som gäller 2023–2025. För avskrivningar och nedskrivningar har reserverats sammanlagt 16 110 560 euro år 2024. Eftersom byggnaderna som ingår i projektet för Halkokari skola och daghem ska rivas under 2025 kommer deras förmåga att producera service att upphöra. Deras inverkan på stadens avskrivningar enligt plan är 809 056 euro på årsnivå. Detta har en negativ inverkan på resultatet.

 

Stadens och affärsverkets budget för 2024 visar ett underskott på -3 503 379 euro. Den sammanlagda effekten av dessa skatter, statsandelar och avskrivningsplaner försvagar resultatet med 3 059 975 euro. Man kan därför förvänta sig att resultatet försvagas ytterligare och kommer att ligga på -6 563 354 euro. Stadsstyrelsen behandlar budgetändringen som gäller dessa på sitt sammanträde 25.3.2024.

 

Finansieringsintäkterna och -utgifterna landade på 0,1 miljoner euro och årsbidraget blev 8,2 miljoner euro. Årsbidraget försvagades med -68,4 procent jämfört med året innan.

 

Utfallet av avskrivningar och nedskrivningar i januari-februari blev sammanlagt 2,8 miljoner euro.

 

De ekonomiska utsikterna för 2024 har försvagats ytterligare. Trots att resultatet för årets första månader tillsvidare visar överskott, kan man förvänta sig att driftsekonomin för 2024 kommer att uppvisa ett ännu större underskott än i budgeten.

 

På sitt sammanträde 19.2.2024 startade stadsstyrelsen ett ekonomiprogram för 2024–2025 för att balansera ekonomin.

 

    Bilaga A § 137 Ekonomirapport 1-2/2024

 

Bilaga B § 137 Personalrapport 1-2/2024

 

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 1-2/2024 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

 

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget. 

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024  

280/02.02.02/2024  

 

 

 Bilaga A § 36 Ekonomirapport 1-2/2024

Bilaga B § 36 Personalrapport 1-2/2024

 

Stadsdirektören Stadsfullmäktige antecknar ekonomi- och personalrapporten 1-2/2024 för kännedom.

 

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.