Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 35


 

Budgetändring 2024 / Skatteinkomster, statsandelar och avskrivningar enligt plan

 

Stadsstyrelsen 25.3.2024 § 136

755/02.02.00/2023

 

Beredning Ekonomidirektör Mikko Tornikoski

 

Stadsfullmäktige godkände 13.11.2023 § 118 budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026. Resultaträkningen för 2024 visade ett underskott på sammanlagt -3 503 380 i den godkända budgeten.

 

De totala skatteinkomsterna har beräknats uppgå till sammanlagt 120 992 000 euro i budgeten. Enligt den senaste skatteprognosen väntas skatteredovisningen för innevarande år att uppgå till 119 467 428 euro. Detta skulle innebära att skatteinkomsterna blir ca 1 524 572 euro mindre än i budgeten. Mest försvagades prognosen för inflödet av samfundsskatter, som sjönk med -1 071 754 euro. Prognosen för inkomstskatter sjönk med -415 037 euro och prognosen för fastighetsskatter med -37 781 euro.

 

Faktorer som ligger bakom den försvagade skatteprognosen är det allmänna ekonomiska läget och konjunkturväxlingarna. Uppdateringen av skatteprognosfilen grundar sig delvis på prognoserna i Finansministeriets ekonomiska översikt för december. Under de senaste månaderna har utsikterna försämrats inom olika branscher. Samfundsskatten som betalas under innevarande skatteår väntas inte öka nämnvärt. I och med att sysselsättningen minskar väntas lönesumman öka med endast 3 procent i hela landet trots att de nominella lönerna väntas öka. Det råder emellertid ovisshet kring utvecklingen. Lönesummans utveckling preciseras i de kommande prognoserna. Prognosen för Karlebys fastighetsskatter låg bara något under budgetprognosen. Fastighetsskattens goda utveckling 2023 i hela landet berodde huvudsakligen på ökningen av byggnadskostnadsindexet.

 

Finansministeriet meddelade 17.11.2023 efter en justering av den kalkylerade finansieringen av social- och hälsovården om ytterligare nedskärningar i statsandelarna. Nedskärningarna kommer på ett betydande sätt att försvaga kommunernas finansiering under de närmaste åren. Trots att nedskärningarna i statsandelarna kommer i stort sätt att gälla 2025–2027 kommer de också att inverka på det här årets statsandelar. I Karleby stads budget hade man räknat med sammanlagt 26 447 910 euro i statsandelar.

 

Finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning har 21.12.2023 utfärdat ett beslut (VN/35660/2023) om statsandelen för kommunal basservice och kompensation för förlust av skatteinkomster som beror på de ändringar i skattegrunden samt ett beslut (VN/35661/2023) om hemkommunsersättningens grunddel. Undervisnings- och kulturministeriet har därtill utfärdat ett beslut (VN/32387/2023) om statsandelen som beviljas undervisning och kultur samt finansiering som beviljas 2024 till samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser.

 

Enligt besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 25 721 563 euro. Det totala beloppet är 726 347 euro mindre än i budgeten 2024.

 

På sitt sammanträde 11.3.2024 § 105 behandlade stadsstyrelsen nedskrivningar av tillgångar som hör till bestående aktiva samt ändringar i avskrivningsplanen som gäller 2023–2025.

 

Enligt bokföringsnämndens allmänna anvisningar om bokföring av bestående aktiva för kommuner och samkommuner ska avskrivningsplanen ändras om avkastningsförväntningarna beträffande en tillgång bland bestående aktiva eller dess förmåga att producera service försämras väsentligt. Avskrivningar gjorda under tidigare räkenskapsperioder korrigeras dock inte, utan ändringen i avskrivningsplanen gäller endast planavskrivningarna under den aktuella räkenskapsperioden och därpå följande räkenskapsperioder. Ändringen av avskrivningstiden ska basera sig på den enskilda tillgångens avkastningsförväntningar eller försämrade förmåga att producera service. Väsentliga tilläggsavskrivningar ska specificeras i noterna till bokslutet.

 

För avskrivningar och nedskrivningar har reserverats sammanlagt 16 110 560 euro år 2024. Eftersom byggnaderna som ingår i projektet för Halkokari skola och daghem ska rivas under 2025 kommer deras förmåga att producera service att upphöra. Och ändringar har därför gjorts i avskrivningsplanen. Deras inverkan på stadens avskrivningar enligt plan är 809 056 euro på årsnivå. Detta har en negativ inverkan på resultatet.

 

Stadens och affärsverkets budget för 2024 visar ett underskott på -3 503 379 euro. Den sammanlagda effekten av dessa skatter, statsandelar och avskrivningsplaner försvagar resultatet med 3 059 975 euro. Man kan därför förvänta sig att resultatet försvagas ytterligare och kommer att ligga på -6 563 354 euro.

 

Behovet av tilläggsanslag kan inte på grund av det svaga ekonomiska läget täckas med andra verksamheter och samtidigt föreslås en ändring i fullmakten att uppta lån.

 

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att

 

1 budgetens prognoser för inkomstskatter, samfundsskatter och fastighetsskatter sänks i enlighet med den senaste skatteprognosen för februari med 1 542 572 euro genom att resultatet försvagas

 

2 budgetens statsandelar sänks i enlighet med finansministeriets beslut med 726 347 euro genom att resultatet försvagas, och

 

3 budgetens avskrivningar enligt plan sänks i enlighet med ändringarna i avskrivningsplanen med 809 056 euro genom att resultatet försvagas,

 

4 fullmäktige ökar fullmakten att uppta lån med 2 268 919 euro.

 

Beslut  Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

 

Stadsfullmäktige 15.4.2024

755/02.02.00/2023

 

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar att

 

1 budgetens prognoser för inkomstskatter, samfundsskatter och fastighetsskatter sänks i enlighet med den senaste skatteprognosen för februari med 1 542 572 euro genom att resultatet försvagas

 

2 budgetens statsandelar sänks i enlighet med finansministeriets beslut med 726 347 euro genom att resultatet försvagas, och

 

3 budgetens avskrivningar enligt plan sänks i enlighet med ändringarna i avskrivningsplanen med 809 056 euro genom att resultatet försvagas,

 

4 fullmäktige ökar fullmakten att uppta lån med 2 268 919 euro.

 

 

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.