Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 78


 

Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / hulevesimaksun palautus 405-6-53

 

Kaupunkirakennelautakunta 14.02.2024 § 33 

 

 

 

Kokkolan kaupunki on vastaanottanut 02.01.2024 vaatimuksen hulevesimaksujen palauttamisesta kiinteistölle 272-405-6-53 sekä 8%:n korkovaatimuksen maksettuihin summiin maksupäivästä takaisinmaksupäiviin. Vaatimuksen perusteluissa vedotaan Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 12.10.2023 (Dnro 559/03.04.04.04.1672022) koskien 10.01.2019 päivättyä hulevesilaskua numerolla 10500009454. Vaasan hallinto-oikeuden päätös sekä vaatimus kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali A § 33 kirje 272-405-6-53

Oheismateriaali B § 33 Vaasan hao päätös 12.10.2023

 

Vaasan hallinto-oikeus on yllä mainitulla päätöksellään kumonnut infrapäällikön ja kaupunkirakennelautakunnan päätökset ja palauttanut asian toimivaltaisen viranomaisen uuteen käsittelyyn, jotta hulevesilasku numerolla 10500009454 voidaan kumota ja jo maksettu vuoden 2018 hulevesimaksu palauttaa.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on koskee kyseistä, 10.01.2019 päivättyä hulevesilaskua numerolla 10500009454. Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei koske muita hulevesilaskuja, eikä siinä oteta kantaa muihin hulevesilaskuihin.

 

Edellä olevan perusteella ei ole esitetty perusteita vaatimuksen hyväksymiselle.

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta hylkää edellä esitetyin perustein vaatimuksen hulevesimaksujen palauttamisesta kiinteistölle 405-6-53

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.04.2024 § 78  

312/02.05.00.00/2022  

 

Vaasan hallinto-oikeus pyytää antamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 42 §:n mukaisen lausunnon valituksen johdosta (kara 14.02.2024, §33) sekä liittämään oheen valituksenlaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat (Dnro 315/03.04.04.04.16). Lausunto ja asiakirjat tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 24.04.2024 mennessä. Lausuntopyyntö materiaaleineen on oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali A Lausuntopyyntö materiaaleineen

 

 Valituksen pääasiallinen sisältö:

 

Valittaja vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa kaupunkirakennelautakunnan päätöksen sillä perusteella, että kaupunkirakennelautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa käsitellä vaatimustamme hulevesimaksujen palautuksesta.

 

Lisäksi valittaja vaatii, että hallinto-oikeus palauttamatta asiaa Kokkolan kaupungille, toimittamamme vaatimuksen mukaan, velvoittaa Kokkolan kaupungin palauttamaan meille kaikki ne hulevesimaksut, jotka olemme vuosina 2019-2023 perusteetta maksaneet kiinteistöstämme 272-405-6-53, sekä 8 prosentin koron maksuille maksupäivästä palautuspäivään, sekä kumoaa ne laskut, joilla maksut on laskutettu.

 

Lisäksi valittaja vaatii, että hallinto-oikeus velvoittaa Kokkolan kaupungin noudattamaan kielilain 12 ja 19 §, mitä tulee asian käsittelykieleen hallintoasioissa ja tuomioiden, päätösten ja muiden asiakirjojen kieleen.

 

Valittaja vaatii myös korvausta oikeudenkäyntikuluista, 300 euroa sekä laillista korkoa, hallinto-oikeuden päätöksen päivämäärästä laskien.

 

 Lausunto

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskee kyseistä, 10.01.2019 päivättyä hulevesilaskua numerolla 10500009454. Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei koske muita hulevesilaskuja, eikä siinä oteta kantaa muihin hulevesilaskuihin.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 12.10.2023 (Dnro 559/03.04.04.04.16/2022) perusteluissa sanotaan lisäksi, että valituksenalaisilla päätöksillä ei ole ratkaistu tulevaisuuden hulevesimaksuihin liittyviä kysymyksiä. Tämän johdosta tässä tapauksessa on kaupunkirakennelautakunnassa käsitelty vain hulevesilaskua numerolla 10500009454 kyseisellä kiinteistöllä 405-6-53.

 

Käsittelykieli Kokkolan kaupungin toimielimissä kaupunginvaltuustoa lukuunottamatta on suomi. Ote pöytäkirjasta on täten lähetetty suomenkielisenä. Asiaosaiset eivät ole pyytäneet ruotsinkielistä käännöstä ja tuovat asian julki ensimmäisen kerran tässä valituksessa, joka on osoitettu hallinto-oikeudelle.

 

Lausunnon tueksi kaupunkirakennelautakunta toteaa asiasta seuraavaa:

 

Oleellista valittajan kaikissa asiaa koskevissa valituksissa on se, että valittajan mukaan ’kaupunki on perinyt hulevesimaksuja vailla laillisia päätöksiä, jonka mukaan kaupungilla olisi ollut oikeus niitä periä’.

Tämän lisäksi valittajat toteavat, että Vaasan hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa kirjannut (12.10.2023, 559/03.04.04.04.16/2022), että toimivaltainen lautakunta käsittelemään hulevesimaksusta tehtyjä valituksia ’olisi pikemminkin rakennus- ja ympäristölautakunta’.

 

Vastoin valittajan näkemystä ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluita Kokkolan kaupunki katsoo, että toimivalta hulevesimaksujen osalta on ja on aina ollut kaupunkirakennelautakunnalla. Kokkolan kaupunki katsoo, että kaikki asiaa koskevat päätökset on tehty asianmukaisessa järjestyksessä ja toimivaltaisessa päätöselimessä. Päätöksistä ei ole valitettu ja ne ovat lainvoimaisia.

 

Kaupunginvaltuusto

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 12.10.2023 (Dnro 559/03.04.04.04.16/2022) mukaan ’maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n 1 momentin mukaan kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan. Pykälän 2 momentin mukaan hulevesimaksun perusteita ovat kunnan hulevesien hallinnan ratkaisut ja kiinteistön sijainti kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sekä järjestelmän suunnittelun kustannukset alueella, jolla kiinteistö sijaitsee. Hallituksen esityksen 218/2013 mukaan myös kunnan vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt määriteltäisiin taksassa.’ Vaasan hallinto-oikeus toteaa antamansa päätöksen perusteluissa, että kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ole ollut olemassa valtuuston päätöstä hulevesimaksun perusteista.

 

Tältä osin kaupunkirakennelautakunta totetaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n Hulevesien hallinnasta kunnalle perittävä maksu kuuluu seuraavasti: Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 103 §:n osalta sanotaan, että kunta hyväksyisi 1 momentin mukaan maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan. Maksu on julkisoikeudellinen. Maksuja voidaan periä vaikutusalueella, riippumatta kiinteistön liittymisestä järjestelmään.

 

Kuntalain 14 §:n momentin 8 mukaan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää aina valtuusto. Lain 91 §:n 1 momentin mukaan tätä nimenomaista yleisistä perusteista päättämisen toimivaltaa ei saa siirtää kunnan muille toimielimille. Hallituksen esityksessä kuntalain yksityiskohtaisissa perusteluissa pykälän 14 momentin 8 kohdasta sanotaan seuraavaa: ’Momentin 8 kohdan valtuusto päättäisi voimassa olevan lain mukaisesti palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Säännöksen sanamuoto antaisi valtuustolle nykyiseen tapaan mahdollisuuden siirtää toimivaltaansa maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä alaisilleen viranomaisille. Maksujen yleisistä perusteista valtuusto voi päättää esimerkiksi talousarvion yhteydessä. Valtuuston on myös syytä ottaa kantaa siihen, mitkä palvelut ovat kokonaan maksuttomia.’

 

Hallituksen esityksessä kuntalain 91 §:n Toimivallan siirtäminen yksityiskohtaisista perustelusta sanotaan: Pykälä on toimivallan siirtämistä koskeva perussäännös. Lain 14 §:n 1 momentissa säädetään siitä, että valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan päätösvalta on yläkäsite, jolla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai jossa sen edellytetään tekevän päätöksiä. Tämä päätösvalta kuuluu ensisijaisesti valtuustolle. Valtuusto voisi kuitenkin hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, joilla tarkoitetaan 30 §:ssä määriteltyjä toimielimiä sekä luottamushenkilölle että viranhaltijalle. Toimivallan siirtäminen tapahtuisi hallintosäännöllä. Myöhemmin ilmenevällä tavalla toimivalta maksuista määräämisestä on lain mukaisesti Kokkolassa delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Kokkolan kaupunginvaltuusto on päättänyt kuntalain 14 §:n 8 momentin mukaisesti hulevesiviemäröintipalveluista ja yleisistä perusteista päätöksellään 3.4.2017 § 24. Päätös on lainvoimainen. Päätöksessä linjattiin, että kokonaisvastuu hulevesien viemäröinnistä siirtyy 1.1.2018 alkaen Kokkolan Vesi - liikelaitokselta Kokkolan kaupungin tekniselle palvelukeskukselle (nykyisin Kaupunkiympäristö -toimiala), ja että omaisuuden siirto toteutetaan kaupunkirakennelautakunnalle, joka vastaa voimassa olevan hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti Kokkolan kaupungin vastuulla olevista muistakin yhdyskuntateknisistä palveluista.

 

Valtuuston päätöksellä varattiin talousarvioon kaupunkirakennelautakunnalle hulevesien järjestämiseen tulot ja menot. Tuolloin päätöksessä todettiin, että hulevesien talouden saaminen kestävälle pohjalle edellyttää se kunnan hulevesimaksun hyväksymistä. Alkuvaiheessa syntyy kustannuksia järjestelmien ja käytäntöjen Iuomisesta ja näiden kustannusten kattamiseen on varauduttava. Osa hulevesijärjestelmän kustannuksista katettiin aikaisemmin jätevesimaksulla, mikä ei ole uuden lainsäädännön mukaan enää mahdollista. Jätevesimaksua pienennettiin samalla osuudella eli jätemaksulasku kuntalaisille pieneni. Tämän johdosta todettiin, että huleveden kustannukset tulee jatkossa kattaa joko verovaroin tai erillisellä hulevesimaksulla (julkisoikeudellinen maksu). Päätöksessä todettiin, että kustannusten kattamisperiaatteesta tehdään erillinen laskelma ja päätös. Tämä päätös on tehty aikaisemmin esitetyn lainsäädännön perusteella Kokkolan kaupunginhallituksessa 09.10.2017, § 519.

 

Hulevesiviemäröinti erotettiin 2014 syyskuun alusta lähtien vesihuollon käsitteestä. Mikäli hulevesiasiaa koskevat päätökset eivät olisi saaneet lainvoimaa tai niiden katsottaisiin olevan lainvastaisia, ei voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti olisi enää mahdollista periä edes osaa hulevesijärjestelmän kustannuksista jätevesimaksulla.


Käytännössä tuolloin kunta kustantaisi hulevesistä aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan, mikä luonnollisestikaan ei ole lain tarkoitus.

 

Valittaja ei ole aikaisemmin maksanut hulevesijärjelmien kustannuksista mitään jätevesimaksun yhteydessä, koska kiinteistö ei ole kuulunut vesihuoltolaitoksen jäteveden toiminta-alueeseen. Nyt valituksenalainen hulemaksu 25 euroa oli silloin kyseiselle kiinteistölle uusi maksu. Vesihuoltolaitoksen jäteveden toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt ovat aikaisemmin yksin kattaneet hulevesijärjestelmästä aiheutuneet kustannukset, vaikka hyöty on kohdistunut koko vaikutusalueeseen.

 

Päättäessään hulevesimaksun yleisistä perusteista ja palveluista Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti tuolloin myös, että toimielimeksi, joka valvoo hulevesien hallintaa (valvontaviranomainen) ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat, päätetään rakennus- ja ympäristölautakunta, jo kaupungissa käytössä olevan linjauksen perusteella. Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa Kokkolan kaupungissa valvontaviranomaisen tehtäviä. Kuntana ja yhdyskuntateknisten palveluiden hallinnoijana ja lain mukaisena järjestäjänä ja järjestelmästä vastaavana tahona toimii kaupunkirakennelautakunta (kunta). Kunta, tässä tapauksessa kaupunkirakennelautakunta laskuttaa hulevesimaksun ja valvoo myös maksujen toteutumista sekä tekee niistä tarvittavat päätökset. Näin asioiden toimivallasta on aina päätetty Kokkolan kaupungissa hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus

 

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Kokkolan kaupunginhallitus on 9.10.2017 § 519 päättänyt muun muassa hulevesimaksun käyttöönotosta, maksun suuruudesta päätöksessä tarkoitetun kiinteistöluokituksen mukaisella tavalla sekä perusteista, joiden mukaan päätöksessä tarkoitetut kiinteistöt voivat anoa alennusta hulevesimaksusta. Kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta ei ole päätöksessä määritelty.

 

Kuten aikaisemmin on todettu, valtuusto voi kuntalain 91 §:n mukaisesti hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kokkolan kaupungin hallintosäännössä (sekä nykyisin voimassa olevassa että aikaisemmassa) maksuista päättäminen on siirretty kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pykälässä 26 ’Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivaltakohta’ kohta 9. julkis- ja oikeudellisten maksujen määräämistä, jollei tehtävää ole annettu lauta- tai/johtokunnalle eikä lainsäädännöstä muuta johdu.

 

Kokkolan kaupunginhallituksen päätöksessä on päätetty hulevesimaksun käyttöönotosta liittyen kustannusten kattamiseen, maksun suuruudesta kiinteistöluokituksen mukaisesti ja maksun alennuksista sekä esitetty sanallisesti hulevesijärjestelmän vaikutusalue erillisessä kappaleessa. Päätöksestä ei ole valitettu ja päätös on täten lainvoimainen.

Asiasta on erotettava vesihuoltolain mukainen toiminta-alueen hyväksyminen (VHL 8§) ja hulevesijärjestelmän vaikutusalue. Vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen määrittely eroaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueen määrittelyssä mm. siinä, että toiminta-alueen määrittelyssä huomioidaan kunnan päätöksenteon kautta esim. halutut laajenemisalueet. Tätä ei hulevesijärjestelmän vaikutusalueen määrittelyssä ole mahdollista tehdä, koska se perustuu mm. paikallisiin maasto-olosuhteisiin, kuten valuma-alueisiin tai alueen muihin kuivautusteknisiin ratkaisuihin. Voimassa olevassa lainsäädännössä on määrätty, että vesihuollon toiminta-alue tulee esittää kartalla, tällaista ei ole erikseen määrätty hulevesijärjestelmän vaikutusalueen osalta, eikä tämä asian luonteen mukaan olisi edes tarkoituksenmukaista, ottaen huomioon yllä esitetyt mahdolliset olosuhteiden muutokset ja niiden vaikutukset.

 

Päätöksissä, kuten lainsäädännössäkin, kaupungin hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä rakenteita ja ratkaisuja, joilla hulevesiä johdetaan ja käsitellään (esim. ojat, hulevesialtaat ja hulevesiviemärit). Hulevesijärjestelmän vaikutusalue on se alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee. Vaikutusalueeseen kuuluminen ei edellytä konkreettista Iiittymistä järjestelmään. Vaikutusalue kattaa Kanta-Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan asemakaava-alueet, sekä ne kaava-alueiden reunavyöhykkeet, jotka hyötyvät kaupungin hulevesijärjestelmästä. Kiinteistojä alueella on noin 9000 kpl.

Valittajan kiinteistö Tyllintiellä sijaitsee Kokkolan hulevesijärjestelmän vaikutusalueen keskellä asemakaava-alueiden välissä Vikströmsbäckenin valuma-alueella (84.045), tarkennettu valuma-alue kartta 6.9.7. Valuma-alueen vesistä pääosa päätyy putkitetun ojan kautta kaupunginsalmi Suntiin, joka on kaupungin suurin hulevesikanava. Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n 1 momentin perusteella hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 b §:n 3 kohtaa koskevien perustelujen mukaan maksun perimisen edellytyksenä ei lain esitöiden perusteella ole kiinteistön liittäminen järjestelmään, vaan kunnan hulevesijärjestelmä voi palvella alueen kiinteistöjä myös estämällä hulevesien valumisen kiinteistöille taikka siten, että sen avulla hallitaan yleisten alueiden kuten puistojen ja katualueiden hulevesiä. (vrt. esim KHO:2021:131 15.09.2021/H3143)

Lainmuutokseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 218/2013 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 103 b §:n 3 momentin kohdalla seuraavaa: ”Pykälän 3 kohdan mukaan kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue olisi alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelisi. Hulevesijärjestelmä voisi palvella alueen kiinteistöjä esimerkiksi mahdollistamalla kiinteistön hulevesien johtamisen kunnan hulevesijärjestelmään tai estämällä hulevesien valumisen kiinteistölle. Kunnan hulevesijärjestelmä voisi palvella alueen kiinteistöjä myös siten, että sen avulla hallitaan yleisten alueiden kuten puistojen ja katualueiden hulevesiä.”


Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on 103 i §:n kohdalla todettu muun ohella seuraavaa: ”Pykälässä säädettäisiin kunnan tehtävistä hulevesien hallinnan järjestämisessä. Kunnan tehtävänä olisi hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella. Kunta voisi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla.” Tämän perusteella kiistatonta on, etteikö valittajan kiinteistö kuuluisi hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

Hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta on kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen tarkennettu jo yhden kerran ja tällä hetkellä Kokkolan kaupungin hulevesimääräysten tarkistamisen yhteydessä myös vaikutusalueen tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi. Hulevesimääräykset ovat olleet nähtävillä ja valittaja on antanut asiasta mielipiteensä / muistutuksensa, joten asia on valittajan tiedossa. Edellisellä kerralla valittaja ei hulevesimääräyksiin antanut mielipidettä / muistutusta. Huomioitavaa asian suhteen on, että nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti vuotuisen hulevesimaksun määrääminen ei edellytä, että kaupunki esittää yksityiskohtaista selvitystä siitä, millä tavoin kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee nimenomaan yksittäistä kiinteistöä. Tässä tapauksessa esim. valittajan kiinteistöä.

Kaupunkiympäristö -toimialan toimintasääntö

 

Kuten aikaisemmin on todettu, Kokkolan kaupunginvaltuusto on päättänyt kuntalain 14§:n 8 momentin mukaisesti hulevesiviemäröintipalveluista ja yleisistä perusteista päätöksellään 03.04.2017, § 24. Päätöksessä linjattiin, että kokonaisvastuu hulevesien viemäröinnistä siirtyy 1.1.2018 alkaen Kokkolan Vesi - liikelaitokselta Kokkolan kaupungin tekniselle palvelukeskukselle (nykyisin Kaupunkiympäristö) ja että siirto toteutetaan kaupunkirakennelautakunnalle, joka vastaa ja on aina vastannut hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti Kokkolan kaupungin vastuulla olevista muistakin yhdyskuntateknisistä palveluista.

 

Sekä Kokkolan kaupungin hallintosäännössä että kaupunkiympäristön (ent. tekninen virasto, ent. tekninen palvelukeskus) toimintasäännössä on kirjattu (sekä aikaisemmissa että voimassaolevissa), että kaupunkirakennelautakunta ’huolehtii kaupungin vastuulla olevista yhdyskuntateknisistä palveluista’, täten luonnollisesti myös päätöksen mukaisesti kaupungin hulevesijärjestelmästä osana yhdyskuntateknisiä palveluita. Mitään yksittäistä yhdyskuntateknistä palvelua ei ole koskaan Kokkolan kaupungin hallinto- tai toimintasäännössä erikseen eritelty. Tämä lisäys ei siis ollut käytännössä merkittävä muutos lautakunnan vastuissa, vaan lisäsi ainoastaan yhden yhdyskuntateknisen palvelun muodon kaupunkirakennelautakunnan tehtäväkentään.

 

Kaupunkiympäristön toimintasäännössä (sekä voimassa olevassa että aikaisemmassa) on määritelty kaupunkirakentamisen vastuualueella infrarakentamisen ja kunnossapidon palveluyksikön vastuut, joihin kuuluvat kaikki kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut ja rakenteet.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluiden mukaan päätöksen tekeminen hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta ’olisi pikemminkin kuulunut rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviin’. Vastoin Vaasan hallinto-oikeuden näkemystä hulevesimaksuasioista vastaaminen tai päättäminen (kunta tai laskutuksesta vastaava viranomainen) ei ole koskaan kuulunut rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviin. Rakennus- ja ympäristölautakunnalle kuuluvat ainoastaan valvontaviranomaisen tehtävät, mistä tässä asiakokonaisuudessa ei ole kysymys.

 

Valtuusto on Kokkolan kaupungissa tehdyn päätöksen perusteella päättänyt, että toimielin, joka valvoo hulevesien hallintaa (valvontaviranomainen) on rakennus- ja ympäristölautakunta, joka ei siis toimi maankäyttö- ja rakennuslain 103 o §:ssä mainittuna laskutuksesta vastaavana viranomaisena tai omaa kokonaisvastuuta hulevesien viemäröinnistä (omaisuuden hallinta ja toiminnan järjestäminen). Samaisella valtuuston päätöksellä hulevesijärjestelmästä aiheutuvat tulot ja menot varattiin kaupunkirakennelautakunnalle. Tässä valtuuston päätöksessä tulot koostuvat hulevesilaskutuksesta saatavista tuloista. Tämä selviää mm. valtuuston päätöksen oheismateriaalina olleesta asiaa koskevasta erillisselvityksestä. Samaisessa yhteydessä myös laskutusvastuu Kokkolan Vedeltä siirtyi kaupunkirakenne-lautakunnalle.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 o §:n mukaan kunnan on toimitettava kiinteistön omistajalle tai haltijalle 103 n §:ssä tarkoitetun maksun maksamista varten lasku, josta ilmenevät maksun peruste, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä kunnan laskutuksesta vastaavan viranomaisen ja lisäksi laskuttajan yhteystiedot. Valvontaviranomainen eli rakennus- ja ympäristölautakunta ei ole kunnan laskutuksesta huolehtiva viranomainen. Valittaja on saanut lain mukaisen laskun, jossa edellämainitut tiedot on esitetty. Kunnan laskutuksesta vastaava viranomainen on laskussa kaupunkirakennelautakunta. Valittaja on osannut esittää muistutuksen laskun perusteella oikealle lautakunnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivaltaan ei ole koskaan kuulunut hulevesilaskutuksesta vastaaminen tai laskutuksen valvonta, kuten ei muidenkaan yhdyskuntateknisten palveluiden laskutuksen valvonta.

 

Edellä esitetyin perustein, toisin kuin Vaasan hallinto-oikeus päätöksessään toteaa, ettei ’Kokkolan kaupungin hallintosäännöstä, kuten ei myöskään Kaupunkiympäristön toimintasäännöstä ilmene, että infrapäällikön tai kaupunkirakennelautakunnan tehtäviin olisi kuulunut ratkaista hulevesimaksuja koskevia huomautuksia’, vastuu yhdyskuntateknisistä järjestelmistä ja täten myös palveluihin kuuluvista laskutuksista on aina kuulunut kaupunkirakennelautakunnalle kaupunkirakentamisen vastuualueen infrarakentamisen ja kunnossapidon palveluyksikölle.

 

Todetaan vielä, että vakiintuneen käytännön mukaan päätöksen perusteluosio ei saa itsenäistä oikeusvoimaa, eikä sillä yksistään voida perustella tiettyä yksittäistä vaatimusta.

Näin ollen ja edelläolevan perusteella kaupunkirakennalautakunta katsoo, että valitus on perusteeton ja näin ollen se tulee perusteettomana hylätä.

 

Kaupunkiympäristöjohtaja 

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle sekä liittää oheen valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.