Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 38


 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / IB-lukio Kokkolaan

 

VSTO § 126

 

 Valtuutettu Puurula esitti 11.10.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen IB-lukion perustamisesta Kokkolaan.

 

 "Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että sivistyslautakunta ja sivistystoimi käynnistävät toimenpiteet, jotta Kokkolaan saadaan IB-lukion erityistehtävän toimilupa.

 

 Tällä hetkellä IB-erityistehtävän (International Baccalaureate) omaavia lukioita on Suomessa 18 kpl. Lähimmät ovat Vaasassa ja Oulussa. Pääosa toimiluvista on suurimmissa kaupungeissa, mutta järjestämisluvat ovat myös Imatralla, Valkeakoskella, Lappeenrannassa ja Joensuussa.

 

 IB-lukion erityistehtävän toiminnan aloittaminen edellyttää IB-järjestön (International Baccalaureate Organization, IBO) autorisointia ja OPM/OKM:n myöntämää toimilupaa.

 

 IBO:n autorisointi on jopa 18 kuukautta kestävä prosessi, jossa koulun toimintaedellytykset ja ylläpitäjän sitoutuneisuus arvioidaan monipuolisesti laajan asiakirja-aineiston sekä paikan päällä tapahtuvien seurantavierailujen ja niihin liittyvien keskustelujen avulla.

 

 IB-lukion toimiluvan saamiseen Kokkolaan on hyvät perustelut. Alueen elinkeinoelämä on kansainvälistä. Centria ammattikorkeakoulu on suhteellisesti yksi Suomen kansainvälisimmistä korkeakouluista. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansainvälinen opiskelija- ja henkilöstövaihto on vuosia ollut aktiivisinta Suomessa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on laajaa kansainvälistä toimintaa. Mahdollisessa IB-lukion toimilupahakemuksessa olisi perusteltua painottaa edellä mainittuja yhteistyönäkökulmia.

 

 Arvioimme, että Kokkolan lukiolla olisi perustellusti mahdollisuudet läpäistä IB-auditointiprosessi ja saada opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimilupa IB-erityistehtävän menestykselliseen toteuttamiseen."

 

 Liite A § 126  Valtuustoaloite

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 596 

 

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Terho Taarna, lukiokoulutuksen johtava rehtori Markku Anttila

 

Kansainvälinen International Baccalaureate – eli IB-lukiokoulutus eroaa merkittävästi suomalaisesta lukiokoulutuksesta niin opetussuunnitelman, tuntijaon kuin suoritettavan tutkinnon rakenteenkin osalta. IB-lukiotoiminnan järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen järjestäjälle myöntämää erityistä koulutustehtävää. Erityisen koulutustehtävän hakemista IB-lukiokoulutuksen järjestämiseksi on Kokkolassa harkittu aiemminkin, mutta aikaisemmin siihen ei ole ryhdytty. Kokkolaa lähimmät IB-lukiot sijaitsevat Vaasassa, Oulussa ja Jyväskylässä. Suomen nykyiset IB-lukiot sijaitsevat muutoin Kokkolaa suuremmissa kaupungeissa, mutta Etelä-Karjalan IB-lukiolla on toimipaikka Lappeenrannan ohella myös Imatralla ja lisäksi Oulun Lyseon lukio tarjoaa IB-lukio-opetusta Sotkamon urheilulukiossa.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta on hyväksynyt 10.11.2022 (106§) ja kaupunginhallitus sen jälkeen merkinnyt tiedoksi kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kehittämissuunnitelman vuosille 2022-2025. Suunnitelman lukiokoulutusta koskevassa osiossa on yhdeksi toimenpiteeksi kirjattu esiselvityksen laatiminen vieraskielisen lukio-opetuksen järjestämisestä IB-tutkintona tai muuna vaihtoehtoisena koulutuksena. Lukiokoulutuksen valmistelemassa esiselvityksessä arvioidaan IB-lukiotoiminnan järjestämisen edellytyksiä mm. taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien näkökulmasta sekä arvioidaan IB-lukion vaikutuksia kaupungille ja kaupungin nykyiselle lukiokoulutukselle. Esiselvityksen on määrä valmistua kuluvan lukuvuoden aikana siten, että se voidaan käsitellä keväällä luottamustoimielimissä ja sen pohjalta päättää, ryhdytäänkö erityistä koulutustehtävää IB-lukiotoiminnan järjestämiseksi hakemaan.

 

Kokkolalla on monia vahvuuksia ja IB-lukiokoulutuksen järjestämistä puoltavia tekijöistä. Aloitteessa mainittujen perusteiden lisäksi myös Kokkolan perusopetuksessa jo pitkään toiminut laajamittainen kaksikielinen opetus eli ns. englannin kielen kielikylpy tukisi sitä, että Kokkolassa olisi perusopetuksen jälkeen saatavilla myös englanninkielistä lukiokoulutusta. Toisaalta Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi erityisen koulutustehtävän hakemukset huolellisesti eikä erityisen koulutustehtävän saaminen ole itsestään selvää. Esim. aloitteessakin mainitulle Valkeakosken Tietotien lukiolle ministeriö ei myöntänyt IB-lukiotoiminnan erityistä koulutustehtävää.

 

Mikäli Kokkolan kaupunki päättää hakea ja saa erityisen koulutustehtävän IB-lukion järjestämiseksi, Kokkolassa ei liene tarkoituksenmukaista perustaa kokonaan uutta lukiota, vaan IB-lukiokoulutus sijoittuisi omana linjanaan jompaankumpaan olemassa olevaan nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta antavaan lukioon. Vaihtoehtona on yhteistyö jonkin jo olemassa olevan IB-lukion kanssa siten, että sen alaisuudessa annettaisiin IB-lukiokoulutusta Kokkolassa.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 

1 merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

2 katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunginvaltuusto 13.02.2023 § 11 

 

 

 

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää

 

1 merkitä tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

2 katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Käsittely Valtuutettu Puurula esitti, että aloite pidetään voimassa kunnes esiselvitys on tehty. Valtuutetut Haimakainen, Jukkola ja Nurmi kannattivat Puurulan esitystä. Puheenjohtajan tiedustellessa, valtuusto päätti yksimielisesti pitää aloitteen voimassa.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti pitää aloitteen voimassa.

 

 

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 146 

 

 

 

Valmistelija sivistysjohtaja Terho Taarna, lukiokoulutuksen johtava rehtori Markku Anttila

 

 Lukiorehtorit ovat yhdessä sivistyskeskuksen kanssa selvittäneet mahdollisen IB-lukion edellytyksiä ja tässä yhteydessä on tarkasteltu mm. erityisen koulutustehtävän hakemista, tila-, opettaja- ja oppimateriaalikysymyksiä sekä taloudellisia edellytyksiä. Selvityksen tuloksia on esitelty kaupunginhallituksen sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenille järjestetyssä yhteisessä iltakoulussa 28.11.2023.

 

 Vuoden 2023 aikana kirjattiin nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan tavoitteeksi mahdollistaa englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittaminen ja että koulutustarjonta vahvistaa Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten toimijoiden ja paluumuuttajien joukossa. Englanninkielisen suomalaisen ylioppilastutkinnon valmistelu on edelleen kesken, eikä tässä vaiheessa ei ole vielä lopullisesti tiedossa, millaisia säädösmuutoksia tämä aiheuttaisi tai millaisella aikataululla englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittaminen olisi mahdollista. Mikäli englanninkielinen ylioppilastutkinto mahdollistuu, korvannee se ainakin osittain tarvetta IB-lukiolle. Englanninkielisen suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestäminen ja siihen liittyvät suomalaisen lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset englanninkieliset opintojaksot voisivat olla myös lukioille IB-lukiota kevyempi malli mahdollistaa lukio-opiskelua englannin kielellä, minkä johdosta olisi perusteltua odottaa, että englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistuminen ratkeaa, ennen kuin päätetään, hakeeko Kokkolan kaupungin erityisen koulutustehtävän lupaa IB-lukion järjestämiseksi.

 

 Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää ja arvioi parhaillaan vuoden 2024 aikana kaikkien erityisen koulutustehtävän luvan tai valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneiden lukioiden toimintaa ja selvitys valmistunee vuoden 2024 loppupuolella. Ministeriö käsitteli kattavasti kaikkien Suomessa toimivien erikoislukioiden erityisen koulutustehtävien luvat sekä valtakunnalliset kehittämistehtävät vuonna 2017, jolloin uusia erityisen koulutustehtävän lupia IB-lukiokoulutuksen järjestämiseksi ei myönnetty eikä ministeriö ole sen jälkeen hakemuksista huolimatta myöntänyt yhtään uutta minkään erityisen koulutustehtävän lupaa millekään lukiolle. Nyt tehtävä arviointiselvitys antanee viitteitä siitä, miten lukioiden erityisten koulutustehtävien järjestelmää on tarkoitus kehittää valtakunnallisesti.

 

 Opetus- ja kasvatuslautakunta kävi kokouksessaan 16.1.2024 (10 §) erityisen koulutustehtävän hakemisesta IB-lukiokoulutuksen järjestämiseksi lähetekeskustelun ja päätti samalla siirtää erityisen koulutustehtävän luvan hakemisesta päättämisen, kunnes nykyisiä erityisen koulutustehtävän lukioita koskeva valtakunnallinen arviointiselvitys on valmistunut ja valmisteilla olevan englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistava lainmuutos on ratkaistu.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 

1 merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

2 katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunginvaltuusto 15.04.2024 § 38  

64/12.00.00/2024  

 

 

 

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää

 

1 merkitä tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

2 katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.