Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 22.02.2024/Pykälä 14


Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

 

Ympäristöterveydenhuollon toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

 

Ympäristöterveyslautakunta 22.02.2024 § 14  

66/02.02.02/2024  

 

 

Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds, puh. 040 489 2029 ja toimistonhoitaja Tiina Högland, puh. 044 730 7991

 

 

  Toimintakertomuksen tarkoitus on antaa kuva ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vuodelta 2023 ja toimia apuvälineenä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannassa, sekä arvioida toiminnan tuloksellisuutta.

 

  Ympäristöterveyslautakunnan menoihin budjetoidusta määrärahasta käytettiin 106,2 % ja toimintatuotot toteutuivat 102,3 %. Toimintakate oli 113,3 %.

 

 Tilinpäätöksen menojen ja tulojen ylitykset ovat osittain johtuneet lintuinfluenssan torjunnan tehtävien lisäkuluista. Lintuinfluenssan vuoksi oli tarvetta palkata lisäresursseja eläintautitorjuntatehtäviin. Lintuinfluenssaepidemia on myös aiheuttanut suojavaatteiden lisähankinnan tarvetta.

 

 Lääkärien virka- ja työehtosopimuksessa astui voimaan 1.1.2023 merkittävä muutos eläinlääkärien päivystyskorvauksiin. Muutos aiheutti päivystyskorvauksien nousun 56 prosentilla. Eläinlääkäripalvelujen turvaamiseksi on ollut tarvetta palkata ulkopuolisia päivystäjiä ja tilapäisiä sijaisia aiheuttaen lisäkustannuksia eläinlääkintähuollossa.

 

 Löytöeläinten hoitokulut ovat kasvanut 48 prosentilla. Vuoden 2023 aikana on poikkeavan suuri määrä löytöeläimiä otettu huostaan.

 

 Kokonaisuudessa ympäristöterveydenhuollon nettokustannuksen ylitys on -76 683 €. Muiden kuntien osalta talousarvio on alittunut paitsi Kokkolan ja Kannuksen osalta. Merkittävin syy Kokkolan ja Kannuksen maksuosuuksien ylityksille on eläinlääkäripalvelujen suoritteiden jakautuminen yhteistoiminta-alueella.

 

 Eläinlääkäripalvelujen suoritteiden määrä Kokkolassa on lisääntynyt  12,6 prosentilla ja Kannuksessa jopa 87 prosentilla vuoteen 2022 verrattuna. Eläinlääkäripalvelujen kysynnällä kunnissa on ollut merkittävä vaikutus kustannuksien jakoon.

 

  Valvontasuunnitelman toteutumisaste 2023 jäi 88 %.

 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2023 on pääosin saavutettu.

 

 Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoiminta-alueella kysyntää vastaavasti, vaikka on ollut resurssivajetta.

 

 Valtakunnallisten eläinlääkäripalvelujen saatavuustavoitteet arvioidaan täyttyneen.

 

 LIITE A § 14

 Ympäristöterveydenhuollon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023.

 

Terveysvalvonnan johtaja

 

Ympäristöterveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.

 

Päätös   Ympäristöterveyslautakunta päätti osaltaan hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.

 

 

 

 

 

  Syftet med verksamhetsberättelsen är att ge en bild av miljöhälsovårdens verksamhet år 2023 och att fungera som ett hjälpredskap för uppföljning av förverkligandet av uppställda mål, samt att utvärdera verksamhetens produktivitet.

 

  Av miljöhälsovårdsnämndens budgeterade utgifter användes totalt 106,2 % och utfallet för inkomsterna var 102,3 %. Nettonivån var 113,3 %.

 

  Budgetöverskridningar för utgifternas och inkomsternas del beror delvist på de extra kostnader som bekämpande av fågelinfluenssaepidemin förorsakade. Det fanns behov av att anställa tilläggsresurser för uppgifter i anknytning till bekämpande av djursjukdomar. Fågelinfluenssaepidemin skapade också ett behov av ett större inköp av skyddskläder.

 

 En betydande förändring i kollektivavtalet för läkare gällande veterinärernas jourersättningar trädde i kraft 1.1.2023. Förändrigen ledde till att jourersättningarna ökade med 56 procent.  För att trygga veterinärservicen har det funnits behov av att anställa utomstående veterinärer för jouren samt tillfälliga vikarier, som lett till merkostnader i veterinärvården.

 

 Kostnaderna för vård av hittedjur har ökat med 48 procent. Under år 2023 har ett avvikande stort antal hittedjur tagits tillvara.

 

 Överskridningen av miljöhälsovårdens nettokostnader är i sin helhet -76 683 €. Budgeten har underskridits för alla andra kommuner än Karleby och Kannus. Den mest betydande orsaken för överskridning av Karlebys och Kannus andelar är hur veterinärservicens prestationer fördelats på samarbetsområdet.

 

 

 

 Veterinärservicens prestationer har ökat med 12,6 procent i Karleby och hela 87 procent i Kannus i jämförelse med år 2022. Efterfrågan av veterinärtjänsterna i kommunerna har varit betydande för utfallet av kostnadsfördelningen.    

 

 

 Förverklingsgraden av tillsynsplanen 2023 blev 88 %.

 

 Verksamhetens målsättningar för år 2023 har i huvudsak förverkligats.

 

  Likvärdig veterinärservice har erbjudits dygnet runt inom hela samarbetsområdet enligt efterfrågan, fastän det har varit resursbrist.

 

 De nationella målen för tillgänglighet anses vara uppfyllda.

 

  BILAGA A § 14

Miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut år 2023.

 

Direktören för hälsoövervakningen

 

 Miljöhälsovårdsnämnden besluter att för egen del godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2023.

 

Beslut  Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att för egen del godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2023.