Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 23 

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma / Kara

 

Kaupunkirakennelautakunta 14.02.2024 § 23  

147/02.00/2024  

 

 

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari

 

Talousarvio 2024

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2023, §118 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2025 - 2026.

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.1.2024 § 31:

LIITE A § 23 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

 

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksekselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

 

Valtuuston hyväksymät kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2024 ovat seuraavat:

 Tulot  63 401 304,00 €

 Menot  - 61 657 063,50 €

 Toimintakate 1 744 240,50 €

 

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon tehtiin sekä tuloihin että menoihin muutoksia säästötoimenpiteenä lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen ja kaupunkitoimitilojen tuloihin tehtiin yksi tekninen korjaus tuloihin.

 

Tehdyt muutokset lautakuntakäsittelyn jälkeen:

 

HALLINTO

Tuotot

-          Muut toimintatuotot (sisäinen laskutus) - 2 004,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN - 2 004,00

 

KAUPUNKIALUEET

Tuotot

-          Tonttivuokratuottojen nosto +1%   + 42 700,00

-          Muut toimintatuotot (kaupunkimittaus) + 20 000,00

Kustannukset

-          Henkilöstökulut   + 1 242,70

-          Palveluostot (kaupunkimittaus)  -  5 000,00

-          Aineet ja tarvikkeet (metsäpalvelut) -  5 000,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 71 457,30

 

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tuotot

-          Varaston toiminnan lopettaminen  -  91 130,00

-          Venepaikkavuokrat (veneily)  + 10 000,00

-          Muut toimintatuotot ja valm. omaan käyttöön  -  2 000,00

Kustannukset

-          Henkilöstökustannukset    - 114 466,00

=> varaston toiminnan lopettaminen

-          Muut henkilöstökulujen tekniset oikaisut - 16 781,23

-          Asiantuntijapalvelut (Suntin ruoppaus) - 35 000,00

-          Palvelujen ostot    - 13 674,00

-          => varaston toiminnan lopettaminen

-          Alueiden kunnossapito  -100 000,00

=> Yksityisteiden perusparannukseen kohdistettu määräraha

      liikenneväylien alueiden kunnossapidosta

-          Muut palvelujen ostot  - 4 000,00

-          Aineet ja tarvikkeet   - 2 200,00

=> varaston toiminnan lopettaminen

-          Aineet ja tarvikkeet   -  2 900,00

-          Avustukset   + 100 000,00

=> Yksityisteiden perusparannukseen kohdistettu määräraha

      liikenneväylien alueiden kunnossapidosta

-          Huoneistovuokrat   - 74 829,00

=> varaston toiminnan lopettaminen

Muut vuokrat   - 3 300,00

=> varaston toiminnan lopettaminen

-          Muut toimintakulut   - 11 300,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 195 520,23

  

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kustannukset

-          Henkilöstökulut (tekniset korjaukset) + 1 189,33

-          Asiantuntijapalvelut (rantayleiskaava) - 80 000,00

-          Muut palvelujen ostot  - 14 900,00

-          Aineet ja tarvikkeet   - 5 000,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 98 710,67

 

KAUPUNKITOIMITILAT

-          Tulojen oikaisu   - 378 787,00

kohteella kaksinkertainen vuokra, tekninen korjaus

-          Kustannusten oikaisut  + 29 470,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN - 349 317,00

 

KOKONAISNETTOVAIKUTUS YHT.          + 14 367,20

 

Yllä oleviin sisältyy kaupunginhallituksen esityksestä valtuuston päätöksen mukaisesti lisäys yksityisteiden perusparannukseen (avustukset) 100 000 euroa, joka katettiin liikenneväylien kunnossapidosta.

 

Käyttösuunnitelma

 

Valtuusto on hyväksynyt strategian mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tuloarviot ja määrärahat lautakuntatasolla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille ja yksiköille.

 

Kaupunkiympäristön käyttösuunnitelma tavoitteineen vuodelle 2024 esitetään hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti:

LIITE B § 23   Vastuualueiden tavoitteet ja käyttösuunnitelma 2024

 

Sitovuus

 

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan kaupunkirakennelautakunta on nettositova valtuustoon nähden koko käyttötalouden osalta. Sitovuustasot on esitetty liitteessä C:

LIITE C § 23 Sitovuustasot

 

Kaupunginhallitus on päättänyt (21.11.2005 § 573) aktivointirajan ylittävistä/alittavista hankkeista seuraavasti:

Kokkolan kaupungin poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan hankintavuoden kuluiksi. Vuoden aikana investointiosaan budjetoituihin menokohtiin saattaa kertyä menoja, jotka alittavat tämän aktivointirajan. Täten nämä menot pitää kirjata käyttötalouden kuluiksi. Myös määrärahat pitää siirtää investointiosasta käyttötalouteen.

 

Asia voi esiintyä myös päinvastaisena, eli käyttötalouden puolella on sellaisia menoja, jotka pitää aktivoida ja kirjata investoinneista. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muutos, johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta. Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointiosan välillä tekee talousjohtaja.

 

Hyväksyjät

 

Lautakunnan alaisten vastuualueiden laskujen hyväksyjät on esitetty liitteessä D:

LIITE D § 23 Laskujen hyväksyjät

 

 Investoinnit

 

 Lautakunnan käsittelyn jälkeen investointikohteisiin tehdyt muutokset:

 kp 9236 Museon näyttelytilojen esiselvityksen käynnistäminen 50 000€

 kp 9252/92144  Liikennepuisto 200 000€

 kp 9252 Renlundin koulun piha 150 000€ katetaan

  seuraavasti:

  9252/92100  20 000€

  9252/91500  65 000€

  9237/91032  65 000€

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösuunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi

 

2. hyväksyä esitetyt sitovuustasot

 

3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.