Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 16


LIITE Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta 21.11.2023 § 99 

 

 

 

Valmistelija varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso ja

 sivistysjohtaja Terho Taarna

 

Kaupunginjohtaja on perustanut viranhaltijapäätöksellä (§ 45 / 2023) työryhmän, joka tehtävänä oli päivittää varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys. Työryhmän tarkka tehtävänkuvaus oli kaupunginhallituksen 23.2.2021 § 108 hyväksymän palveluverkkoselvityksen tarkistaminen ja päivittäminen, huomioiden tämänhetkinen palveluntarve.

 

Työryhmään nimettiin varhaiskasvatusjohtaja Kai Kytölaakso, joka toimi työryhmän puheenjohtajana. Työryhmän muita jäseniä olivat: sivistysjohtaja Terho Taarna, talouspäällikkö Kim Salo, varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt Pirjo Paavolainen, Kaisa Wacklin, Satu Forsberg, Tuija Hakunti ja Maarit Marjusaari sekä vastuualuepäällikkö Jutta Koivuniemi, hankepäällikkö Lasse Luomala, projekti-insinööri Eetu Pulkkinen, talousasiantuntija Hanna Ekholm-Kippo, isännöitsijä Klaus Kangas sekä vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg. Työryhmä sai tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Kaupunkiympäristönjohtaja Nina Kujala oli kutsuttuna kokouksiin.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma saatiin valmiiksi kaupunginjohtajan päätöksessä antamaan määräaikaan 31.10.2023 mennessä.

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys -nimi muutettiin työryhmän toimesta varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaksi, joka kuvaa enemmän tehtyä työtä, koska kyseessä on suunnitelma, jossa on myös tulevaisuuden näkymiä.

 

Palveluverkkosuunnitelma -asiakirja muodostuu kahdesta osasta perusteluista ja taustoista sekä palveluverkkomuutoksista. Palveluverkkosuunnitelman yhteydessä tehtiin myös jokaisesta päiväkodista kohdekohtainen toimintakortti sekä selvitettiin tulevaisuuden tarpeita varten kaavoitettu tonttivaranto varhaiskasvatustoimintaa varten.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma on liitteenä.

 

Liite A § 99 Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma esitellään kaupunginvaltuustolle joulukuussa.

 

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää merkitä varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman tiedoksi.

 

Uusi päätösesitys Sivistysjohtaja täydensi päätösesitystä siten, että lautakunta päättää merkitä varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi uuden päätösesityksen. 

 

 

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 572 

 

 Liite A § 572 Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma

 

Aiheesta on pidetty valtuustoseminaari 11.12.2023.

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää pyytää vielä erikseen lausunnot opetus- ja kasvatuslautakunnalta ja kaupunkirakennelautakunnalta.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.01.2024 § 16  

557/12.07.00/2023  

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma on esitelty valtuustolle valtuustoseminaarissa 11.12.2023. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 18.12.2023 ja pyytänyt lausunnot opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä kaupunkirakennelautakunnalta. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma on liitteenä A.

 

Liite A § 16 varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma

 

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli aikaisempaa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä 2020 kokouksessaan 20.01.2021, § 8 ja antoi asiasta kattavan lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Kyseisessä lausunnossa otettiin kantaa mm. seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

- tuleviin investointeihin ja peruskorjaustarpeisiin
- käyttäjätoimintojen organisointiin ja niiden resurssointiin
- puhtaus- ja ruokapalveluiden järjestämiseen

 

Lausunnossa esiintuodut asiat ovat edelleen ajankohtaisia ja nämä tulee huomioida kriittisinä tekijöinä myös nykyisessä suunnitelmassa. Lausunto oli myös esillä kaupunginhallituksen käsittelyssä koskien varhaiskasvatuksen Kirkonmäen tontin esiselvitystä. Koska aikaisempi lausunto on edelleen ajankohtainen, on se tämän vuoksi kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali A § 16 lausunto 20.01.2021

 

Lausunnon antamisen jälkeen Kiviniityn päiväkoti on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi ja suunnitteluraha uudelle Kiviniityn päiväkodille on vuodelle 2024. Rakentamisen on arvioitu ajoittuvan vuosille 25-26. Piispanmäen monitoimitalo on rakentumassa suunnitelmien mukaisesti ja se sisältää 8 paikkaisen varhaiskasvatusyksikön.

Tarharannan päiväkotihankkeen etenemiseen tuli muutos 21.12.2023, kun Pilke päiväkodit ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta. Tarharannan päiväkodin oli alun perin tarkoitus valmistua palvelusetelipäiväkodiksi 1.8.2024, mutta valmistumisajankohta oli jo aiemmin siirtynyt palveluntuottajasta johtuen vuodella eteenpäin ja tarkoitus on ollut, että päiväkoti valmistuisi ja aloittaisi toimintansa 1.8.2025.

 

Tarharannan päiväkodin valmistuminen Kirkonmäelle mahdollisimman nopeasti on erittäin kriittinen osatekijä koko varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmassa. Päiväkodin oli tarkoitus korvata Keltaviirin ja Tervanpolttajan päiväkotien varhaiskasvatuspaikat. Nämä kaksi päiväkotia on tarkoitus lakkauttaa, kun uusi yksikkö Kirkonmäelle valmistuu. Kiinteistöjen kuntoa on käsitelty tarkemmin oheismateriaalina olevassa aikaisemmassa lausunnossa.

 

Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsee yksikön Kirkonmäelle mahdollisimman nopeasti, jotta jo lakkautumispäätöksen saaneista yksiköistä voidaan toiminta lopettaa ja että pystytään turvaamaan nykyinen palvelukapasiteetti varhaiskasvatuspaikkojen osalta.

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

1          esittää kaupunginhallitukselle, että se omalta osaltaan hyväksyy varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman

 

2          todeta, että Tarharannan päiväkotihankkeen toteutuminen on kriittinen edellytys palveluverkkosuunnitelman toteutumiselle muilta osin.

 

Käsittely Jäsen Mäkelä ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki     28.1 § 5) ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.