Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 11 

Asemakaavan muutos / Halkokarin koulu ja päiväkoti / Kaavaluonnos

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.01.2024 § 11  

137/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Sami Karjalainen ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

 

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue on Halkokarin koulun nykyinen tontti korttelissa 101-14, Halkokarintien ja Lasimestarintien välissä. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 3,5 ha.

 

STRATEGINEN YLEISKAAVA

Kokkolan strategisessa yleiskaavassa, hyväksytty 7.3.2022, suunnittelualue on osoitettu palvelukeskukseksi ja kaupunkimaisen joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Liikenteen osalta suunnittelualue on merkitty toteutuneeksi kaupunkimaisen joukkoliikenteen vyöhykkeeksi. Palvelukeskuksia koskee seuraava kehittämisperiaate: Alueidenkäytön suunnittelussa luodaan edellytykset paikallisten palveluiden kehittämiselle asuminen ja alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen huomioiden. Suunnittelussa korostetaan taajamien omaleimaisuutta sekä ympäristö-, virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvojen huomioimista.

  

YLEISKAAVA

Yleiskaavassa (13.1.1992 hyv. oikeusvaikutukseton Kokkolan yleiskaava 2010) suunnittelualueelle on osoitettu merkintä P: palveluiden ja hallinnon alue

 

ASEMAKAAVA

Alueella on voimassa asemakaava 101/2, joka on vahvistettu 24.8.1981. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Suunnittelualueeseen kuuluu myös alueen pohjoisosassa Halkokarintiellä pieni kaistale suunnittelualueen pohjoispuolella voimassa olevaa asemakaavaa 101/15, jossa alue on katualuetta.

 

MAANOMISTUS

Suunnittelualueen omistaa Kokkolan kaupunki. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkeva Halkokarintie ja eteläpuolella kulkeva Lasimestarintie ovat kaupungin katuja.

 

ALOITE JA TYÖN TARKOITUS

Aloitteen on tehnyt sivistysjohtaja Terho Taarna 3.1.2023:

"Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2017 (§ 15) Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen tavoitetila 2020-luvulla raportin, jossa Halkokarin koulun osalta esitettiin tavoitteeksi muodostaa Halkokarin koulusta yhtenäinen peruskoulu (esiopetus ja vuosiluokat 1-9) 2020-luvun alkupuolella.


Tavoitteen edistämiseksi laadittiin Halkokarin monitoimitalon esiselvitys, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa 19.2.2019 ja kaupunginhallituksessa 10.6.2019 rakennushankkeen jatkosuunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti samalla, että hankkeesta laaditaan kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa, joista toiseen sisältyy koulun 1-9 luokkien tilat ja esiopetus ja toiseen suunnitelmaan näiden tilojen lisäksi myös päiväkoti. Tarkoitus on, että kaupunginhallitus myöhemmin päättää, kumman vaihtoehdon mukaan suunnittelu etenee. Viitesuunnitelmatyö näistä eri vaihtoehdoista on valmistunut Laaja arkkitehdit Oy:n toimesta ja kaupungin viranhaltijatyöryhmän ohjauksessa joulukuussa 2022.

Esitän Kokkolan kaupungin suomenkielisten opetuspalvelujen puolesta, että kaupungin maankäyttötiimi valmistelisi kaupunginhallitukselle esityksen nykyisen Halkokarin koulun tontin (272-101-14-1) tai mahdollisesti koko kyseisen korttelin alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä alueen voimassa olevan asemakaavan uudistamiseksi siten, että asemakaava mahdollistaisi kumman tahansa viitesuunnitelman laajuisen rakennushankkeen toteuttamisen nykyiselle Halkokarin koulun tontille.”

Kaupunginhallitus päätti asemakaavan käynnistämisestä kokouksessaan 19.6.2023 § 263. Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin keskeisille osallisille 21.6.2023.

 

KAAVATYÖN VAIHEET

Maankäyttötiimi 19.1.2023:

Maankäyttötiimi puolsi asemakaavamuutoksen käynnistämistä kokouksessaan 19.1.2023.

 

Käynnistäminen: kaupunginhallitus 19.6.2023 § 263

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Halkokarin koulun ja päiväkodin asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen/tavanomainen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

 

KAAVALUONNOKSEN SISÄLTÖ

Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavaluonnoksen päivämäärällä 17.1.2024

Kaavaratkaisu perustuu alueelle tehtyyn viitesuunnitelmaan, ollen kuitenkin tarpeeksi väljä antaen mahdollisuuksia uusillekin ideoille rakennussuunnittelun edetessä.

Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 3,5 ha, josta rakennuspaikkana toimivan tontin koko noin 3,3 ha. Lähipalvelurakennusten sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YL) tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.70 ja kerrosluvuksi III u ½. Rakennusoikeutta on siten korttelialueella noin 23 600 k-m2.

Esitetty kaavaratkaisu mahdollistaa Halkokarin koulun ja päiväkodin sijoittamisen tontille 272-101-14-1.

Liite A § 11 Kaavaluonnoskartta

Liite B § 11 Selostus

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

Päätös Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.