Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 184


Liite A / Ote suunnitelmakartasta

 

Vastine Renlundin taidekoulun pihasuunnitelman nähtävillä olleen suunnitelman muistutuksiin

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.12.2023 § 184  

9/10.03.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kaupunginpuutarhuri Sini Sangi, suunnitteluhortonomi Nina Mamia, osastorehtori, Kuvataidekoulu Aija Isosaari, rehtori Kokkolan seudun opisto Asko Muilu, liikenneasiantuntija Anette Korkiakangas, kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

 

Taidetalo Renlundin pihasuunnitelma on ollut nähtävillä 2. –15.11.2023 välisen ajan. Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta tehtiin neljä yksityisen esittämää muistutusta.

 

Muistutuksissa toistuivat samat teemat, jotka liittyivät pihajärjestelyihin, pihan käyttötarkoitukseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin ympäristössä, rakenteisiin, ilkivaltaan ja valvontaan sekä liikenteeseen ja kunnossapitoon. Toistuvien teemojen vuoksi muistutuksiin on laadittu yhtenäinen vastine.

 

Alkuperäiset muistutukset löytyvät tämän kokousasian ohjeisaineistosta.

 

Vastine muistutuksiin:

 

Taidepihan ensisijainen tarkoitus on toimia elämyksellisenä ja monipuolisena oppimisympäristönä taide- ja kulttuuripedagogiseen toimintaan. Yksi taidepihan tärkeä lähtökohta on monitaiteisuus ja tästä syystä suunnittelussa on alusta alkaen ollut mukana sekä visuaalisen että esittävän taiteen toimijoita. Suunnitteluun on osallistunut mm konservatorion musiikin ja tanssin, kaupunginteatterin, rokkikoulun ja kuvataidekoulun edustajia.

 

Suunnitelman mukainen esiintymislava ja katsomo mahdollistavat pienimuotoiset, pääsääntöisesti ei-kaupalliset esitykset, joissa yleisö pääsee lähelle esiintyjiä turvallisessa ja visuaalisesti houkuttelevassa ympäristössä. Lavan tekniikka ja rakenteet mahdollistavat esityksiä tukevien valo-, ja kuvamaailmojen sekä maltillisten äänimaailmojen luomisen. Sekä lava että katsomo on suunniteltu esteettömiksi, mikä mahdollistaa myös liikuntarajoitteisten aktiivisen osallistumisen toimintaan. Kokkolassa olevat muut lavat eivät tällä hetkellä vastaa yhtä monipuolisesti esiintyjien moninaisiin tarpeisiin.

 

Oppilaitosten toiminta-aikana mahdollisia käyttäjiä ovat taideoppilaitosten lisäksi harrastajateatteriryhmät, Kokkolan Kinojuhlat, kuorot ja muut esittävän taiteen ammattilais- ja harrastajaryhmät. Kesäaikana lava on käytettävissä soveltuviin tapahtumiin, kuten kulttuuripalveluiden järjestämiin yhteislaulutilaisuuksiin, lastenkonsertteihin ja tanssitapahtumiin.

Esiintymisaikoihin tehdään pelisäännöt siten, että niistä aiheutuu lähialueen asukkaille mahdollisimman vähän haittaa. Lavan käytöstä tehdään kirjallinen sopimus, jossa käyttäjä sitoutuu ehtoihin. Käyttäjä vastaa itse tarvittavista luvista sekä järjestyksenvalvonnasta.

 

Lavassa on suljettava rakenne, mikä mahdollistaa tilan käyttämisen ulkogalleriana tai kuvataiteen työskentelytilana silloin, kun sitä ei tarvita esityksiin. Tämä ehkäisee myös ei-toivottua oleskelua ja ilkivaltaa lavalla. Lavan sijoittuminen pihan alimpaan kohtaan vaikuttaa äänen kantautumiseen. Ympäristöön suunnitellut istutukset toimivat myös ääntä vaimentavasti.

 

Lavan varaukset tehdään Kokkolan seudun opiston kuvataidekoulun toimiston kautta. Opistossa arvioidaan tapahtuman luonteen soveltuvuus kyseiseen ympäristöön ja priorisoidaan Taidepihan arvojen ja alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Kesäajan käytöstä tulee sopia kesäkuun puoliväliin mennessä.

 

Pihalle suunnitellut ulkosoittimet poistetaan suunnitelmasta lähialueen asukkailta saadun huolen ja palautteen perusteella. Soittimet voivat aiheuttaa äänihaittaa ja niiden käyttöä ei voida kontrolloida.

 

Luvitusta vaativien rakenteiden osalta tehdään värityssuunnitelma yhteistyössä kaupunginarkkitehdin kanssa. Värityssuunnitelmassa huomioidaan alueen kulttuurihistoriallinen ympäristö (Mäntykangas) ja K.H.Renlundin koulurakennuksen värimaailma.

 

Inside out -seinämä toimii näyttely- ja työskentelytilana sekä korvaa osallisuudessa toivotun grafiittiseinän. Se on hyvin kevytrakenteinen ja koostuu kannatinrakenteesta ja vaneriseinistä. Rakenteen väritys ja kuvitus tulee vuosien saatossa muuttumaan.

 

Pihalle tulevat leikkitoiminnot on suoraan sovellettu lasten toiveista ja teoksista, eikä pihalle ole tarkoitus sijoittaa varsinaista leikkipuistoa. Lapsille osallisuudessa tärkeämpiä asioita olivat eväiden syöminen, kukkivat puut, levähdyspaikat, viljely ym.

 

Taidetalo Renlundin tiloissa ei ole varsinaista koulutoimintaa, jolla olisi käyttöä pelikentälle tai hiihtoladulle. Kiinteistössä toimii laaja joukko taidealan harrastajia ja taidetalon piha-alueelle on suunniteltu toimintoja, jotka palvelevat erityisesti heidän käyttötarpeitaan. Turvallisuuden vuoksi taidepihan toiminnot on keskitetty suunnitelmassa ns. taidepihan alueelle pihan pohjoisosaan, jolloin muu piha on saatu turvallisen liikenteen käyttöön. Kun otetaan huomioon osallistamisessa saadut toiveet piha-alueelle, liikenteen ja taidepihan tilatarpeet, ei pallokentälle jää siihen soveltuvaa tilaa piha-alueella. Läheisellä Mäntykankaan koululla on runsaasti mahdollisuuksia pallopeleihin. Hiihtolatu on tehty kaupungin liikuntapaikkojen kunnossapidon toimesta ylimääräisenä latuna, mikäli säätilanne ja resurssit ovat sen sallineet. Vastaava hiihtolatu voidaan jatkossa säätilanteen ja resurssien salliessa toteuttaa 100 metrin etäisyydelle Chydeniusaukiolle, joka on turvallisesti saavutettavissa ilman katujen ylittämistä.

 

Saaduissa muistutuksissa käsiteltiin grillauspaikan tarpeellisuutta ja sen aiheuttamia mahdollisia ongelmia alueen käyttöön ja siisteyteen. Grillauspaikkaa toivottu paljon asukaskyselyssä ja lasten osallisuudessa. Grillauspaikka on sijoitettu suunnitelmassa turvalliseen paikkaan kauas rakennuksista. Grillauspaikan toteutus muutetaan saadun palautteen perusteella sellaiseksi, että grilli voidaan tarvittaessa siirtää pois, jolloin paikalle jää vain piknik -paikka.

 

Alueella on olemassa olevaa kameravalvontaa ja sitä täydennetään taidepihan osalta. Alueelle tulee hyvä valaistus, mikä vähentää ilkivaltaa. Alueelle istutetaan runkopuita ja matalia pensaita siten, että näkyvyys on silti mahdollisimman hyvä. Yleensä näkösuojaiset paikat (esim. korkeiden pensaiden suoja) vetävät puoleensa häiriökäytöstä. Alueen rakenteet toteutetaan mahdollisimman kestävinä ja pitkäikäisinä ratkaisuina. Alueen käyttöä valvotaan tarvittaessa yhteistyössä nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Valvonnassa voidaan myös tarpeen mukaan hyödyntää vartiointipalveluita.

 

Uudella suunnitelmalla pyritään jäsentelemään erityisesti saattoliikennettä lapsien kannalta turvalliseksi siten, että heidät on mahdollista jättää lähimmäksi rakennusta muiden ajoneuvojen jäädessä saattolenkin ulkopuolelle. Tätä ratkaisua on käytetty paljon vastaavissa tilanteissa paikoissa, joissa saattoliikenteellä tuodaan paljon päiväkoti- ja kouluikäisiä.

 

Alueen kunnossapitovastuu on jaettu kaupungin puistoille ja liikuntapaikoille sekä kiinteistöjen kunnossapidolle siten, että puistot ja liikuntapaikat vastaavat ns. taidepihan alueesta ja kiinteistöpalvelut pihan muusta kunnossapidosta. Jalkakäytävien kunnossapito kuuluu kiinteistöhuollon vastuulle ja tässä kohteessa se on merkittävässä asemassa, joten se joudutaan priorisoimaan lasten liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

Olemassa olevista puista on tehty kuntokartoitus arboristin toimesta. Kaikki hyväkuntoiset puut säilytetään suunnitelmassa ja puuistutuksia täydennetään uusilla. Puiden kuntoa seurataan säännöllisesti ja niille tehdään tarvittavat hoitotoimenpiteet. Tavoitteena on hyväkuntoinen ja monilajinen puusto, joka viherpeittävyydellään luo suojaa ja on osana monimuotoista elinympäristöä ja hiilensidontaa.

 

Taidetalo Renlundin piha jää pääosin niitylle ja leikattua nurmea on suunniteltu vain säleikköpuuteoksen ympärille. Viljelylaatikot tulevat kaikkien käytettäviksi ja selvitämme myös mahdollisuutta varata niitä laatikkokohtaisesti. Tätä mahdollisuutta toivottiin asukaskyselyssä.

 

Muistutuksissa toivottiin pihalle myös kioskitoimintaa. Suunnitelmassa olevista varastoista toinen on mietitty rakenteeltaan sellaiseksi, että siinä voidaan järjestää kioskimyyntiä esimerkiksi tapahtumien aikana.

 

Tulleiden muistutusten perusteella pihasuunnitelmaan esitetään seuraavia muutoksia:

 

- Grillipaikka muutetaan tarvittaessa poistettavaksi ja siitä tulevaa palautetta ja sen vaikutuksia alueen siisteyteen seurataan aktiivisesti

- Ulkosoittimet poistetaan suunnitelmasta

 

Liite A § 184 Ote suunnitelmakartasta

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä pihasuunnitelman esitetyillä muutoksilla

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.