Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 160 

Asemakaava / Isonkedontien länsipuoli / Kaavaehdotus

 

Kaupunkirakennelautakunta 01.11.2023 § 160  

257/10.02.03/2022  

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 10.05.2023 § 83  

257/10.02.03/2022  

 

Valmistelijat vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg ja eritysiasiantuntija Jouni Laitinen

 

LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue on kooltaan n. 2,1 ha ja se sijaitsee noin 15 km Kokkolan ydinkeskustasta linnuntietä itään, Kälviän taajaman länsiosassa. Suunnittelualue rajautuu Isonkedontien, peltoalueen sekä Kälviänjoen väliselle alueelle.

 

Kokkolan kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen kokouksessaan 14.3.2022 § 108. Kaavoitus on tullut ajankohtaiseksi yksityisen hakemuksesta. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa uutta asuinrakentamista.

 

Alueelle laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava (kaava-alueen laajennus). Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 272-419-4-49, 272-419-4-87 ja 272-419-4-175. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet sekä kerroskorkeudet. Asemakaavan laadinnassa huomioidaan alueen sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY); Kälviän kirkonkylän, reunalle sekä muut kaavatyön yhteydessä esiin tulevat asiat.

 

KAAVATILANNE

Kaavoitushanke on mukana vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa (KH 28.11.2022 §553).

 

Keski-Pohjanmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualueelle on osoitettu Taajamatoimintojen aluetta (A), keskustatoimintojen alakeskus, kohdemerkintä (ca), maakunnallisesti tai seudullisesti arvokasta maisema-aluetta (vihreä vaakaviivarasteri) ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) (vihreä neliö).

 

Strategisessa aluerakenneyleiskaavassa 2040 (hyväksytty 7.3.2022, oikeusvaikutteinen) suunnittelualue ja sen ympäristö on huomioitu avainteemoissa palveluverkko, asuminen ja suojelualueet ja rakennettu kulttuuriympäristö.

 

Suunnittelualue sijoittuu Kälviän kirkonseudun osayleiskaavan 2010 alueelle, joka on laadittu vuonna 1988.


Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-2) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-4), jota on tarkennettu määräyksellä; mikäli alueelle sijoitetaan muuta kuin maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista, tulee sen sijoittaminen ratkaista rakennuskaavalla.

 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue rajautuu Kälviän taajaman asemakaavoitettuun alueeseen. Alueen läheisyyteen on osoitettu mm. erillispientalojen korttelialuetta (AO) sekä lähivirkistysaluetta (VL).

 

ALUEEN NYKYTILA

Suunnittelualue sijoittuu laajahkojen Kälviänjokea reunustavien peltoalueiden sekä tiiviimmin rakennetun Kälviän kirkonkylän rajalle. Suunnittelualue on pääosin topografialtaan melko tasaista peltoaluetta, lukuun ottamatta alueen eteläosaan sijoittuvaa hieman muuta maastoa korkeampaa puustoista kumparetta. Alueen keskiosan läpi kulkee länsi-itäsuuntaisesti oja/painanne, joka purkautuu alueen itäpuolella Kälviänjokeen.

 

Suunnittelualue rajautuu itäosassa omakotiasutukseen. Muutoin ympäröivä asuinrakentaminen sijoittuu hieman etäämmälle, peltoalueiden reunoille sekä Kälviänjoen pohjoispuolelle. Suunnittelualue on jo osin rakentunut, sinne sijoittuu kaksi yksikerroksista 1900-luvun loppupuolella rakentunutta omakotitaloa piharakennuksineen.

 

KAAVALUONNOS 26.4.2023

Asemakaavaluonnos koostuu 11 erillispientalotontista (AO), joissa rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna (e=0.25) ja kerrosluvuksi on osoitettu I u1/2.

 

Liikennöinti alueelle tapahtuu Penttiläntien ja edelleen Isonkedontien kautta, jonka molemmin puolin rakentaminen sijoittuu. Penttiläntien jatkeelle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp) kohti länttä ja Pernuntietä.

 

Alueen länsiosaan sijoittuva puustoinen kumpare on osoitettu lähivirkistysalueena (VL). Lisäksi alueen pohjoisosaan, Isonkedontien molemmin puolin, on osoitettu VL-aluetta, joiden kautta alueen valuma- ja sulamisvedet voidaan johtaa. Alue voi toimi myös lumitilana.

 

Kaava-alue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin.

 

Liite A § 83 Kaavaluonnos

Liite B § 83 Kaavaselostus

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

Päätös  Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 01.11.2023

257/10.02.03/2022

 

 

Valmistelija kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg ja erityisasiantuntija Jouni Laitinen.

 

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

 

Kaavaluonnos käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa 10.5.2023 § 83, jonka jälkeen kaavaluonnoksesta tiedotettiin keskeisiä osallisia ja se asetettiin nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 18.5.-19.6.2023 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Valmisteluvaiheessa saatiin kuusi lausuntoa sekä kolme mielipidettä.

 

Lausunnon antoivat:

 

 • Verkko Korpela Oy, 25.5.2023
 • Suomen erillisverkot, 12.6.2023
 • Keski-Pohjanmaan liitto, 12.6.2023
 • Kokkolan kaupunki, terveydensuojeluviranomainen, 12.6.2023
 • K.H. Renlundin museo, 19.6.2023
 • ELY-keskus, 19.6.2023

 

Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin annetut vastineet on kuvattu selostuksessa ja liitteessä C.

 

KAAVALUONNOKSESTA KAAVAEHDOTUKSEEN

 

Kaavaehdotus on valmistunut päivämäärällä 20.9.2023. Kaavaehdotus perustuu kaavaluonnokseen, valmisteluvaiheen kuulemisessa saatuun palautteeseen sekä jatkosuunnitteluun.

 

Keskeiset muutokset ovat:

 

 • Yksi tontti poistettu sekä tontti- ja viheraluesijoittelua muutettu
 • Isonkedontien katulinjausta muutettu
 • Annettu rakennustapaa koskevia määräyksiä erillispientalojen korttelialueelle (AO)
 • Kerroskorkeus muutettu I u2/3
 • Istutettava puurivi alueen länsirajalta poistettu
 • Lisätty yleismääräys happamien sulfaattimaiden huomioimisesta
 • Tarkennettu yleismääräystä RKY-alueelle sijoittumisesta

 

Lisäksi kaavaselostusta on laajennettu erityisesti vaikutusarvion ja havainnollistamisen osalta.

 

KAAVAEHDOTUKSEN SISÄLTÖ

 

Asemakaavaehdotus koostuu 10 erillispientalotontista (AO), joille on annettu tarkentavana kaavamääräyksenä seuraavat rakennustapaa koskevat määräykset:

 

 • Päärakennuksen ulkoasun tulee noudatella perinteisen pohjalaistalon muotokieltä. Pääikkunat tulee olla muodoltaan pystysuuntaisia ja niissä tulee olla vähintään yksi välipuite.
 • Rakennusten kattomuotona harjakatto ja katteen värisävy musta tai tummanharmaa. Päärakennuksen kattokaltevuus välillä 1:2 - 1:2,5. Julkisivujen materiaalina tulee olla puu ja päävärisävynä punamullan tai keltamullan sävy tai niitä lähellä oleva sävy.
 • Päärakennuksen pohjamuodon tulee olla suorakulmainen ja runkosyvyyden enintään 9 m.

 

Erillispientalojen korttelialueella (AO) rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna (e=0.25) ja kerrosluvuksi on osoitettu Iu2/3. AO-tonttien rajoille on osoitettu istutettavaa aluetta 4 metrin sekä alueen länsirajalle 6 metrin leveydeltä.

 

Alueen länsiosaan sijoittuva puustoinen kumpare sekä Isonkedontien päähän alueen pohjoisosassa on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL). Isonkedon tien päähän sijoittuva VL-alue voi toimi myös lumitilana. Lisäksi alueen pohjoisosaan, Isonkedontien molemmin puolin, on osoitettu VL-aluetta, joiden kautta alueen valuma- ja sulamisvedet voidaan johtaa.

 

Yleismääräyksissä on huomioitu alueen sijoittuminen RKY-alueelle sekä happamat sulfaattimaat. Määräykset esitetty tarkemmin kaavaselostuksessa ja kaavakartalla.

 

Kaavaratkaisua kuvaamaan on laadittu havainnekuvia Liitteeksi E.

 

Liite A  Kaavaehdotuskartta

Liite B  Kaavaselostus

Liite C  Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet

Liite D (selostusliite 1) Asemakaavan seurantalomake

Liite E (selostusliite 2) Havainnekuvat

Oheismateriaali  Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet alkuperäisinä

 


Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

 1. hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet

 

 1. hyväksyä asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää MRA 28 §:n perusteella tarpeelliset lausunnot.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.