Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 159 

Asemakaava ja asemakaavan muutos / KIP itäinen / Kaavaehdotus

 

Kaupunkirakennelautakunta 01.11.2023 § 159  

255/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelija kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg ja erityisasiantuntija Jouni Laitinen.

 

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

 

Kaavaluonnos käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa 23.11.2022 § 165. Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.-30.12.2022 välisen ajan. Kuulemisen aikana saatiin yhdeksän lausuntoa ja kolme mielipidettä.

 

Lausuntoja saatiin seuraavilta: Telia Finland Oy, Traficom, K.H.Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan liitto, Kauppakamari, EPOELY, Fingrid, KIP infra Oy, TUKES ja Väylävirasto. Viranomaisneuvottelu järjestettiin 9.6.2023, lisäksi kesän ja syksyn 2023 aikana on pidetty useita työneuvotteluja.

 

Lausuntojen, mielipiteiden ja viranomaisneuvottelun pohjalta kaavamateriaaliin tehtiin tarkennuksia lähtötietoihin, kaavaratkaisuun sekä vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvioinnin taustalle laadittiin erillinen liikennetarkastelu, dyyniselvitystä laajennettiin ja hulevesiselvitykseen lisättiin tulvatarkastelu.

 

Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteestä sekä niihin annetut vastineet on kuvattu liitteessä C.

 

KAAVALUONNOKSESTA KAAVAEHDOTUKSEEN

 

Kaavaehdotus on valmistunut päivämäärällä 19.10.2023.

 

Valmisteluvaiheen jälkeen on asiakirjoihin tehty seuraavat muutokset ja täydennykset:

 

Pohjoisosa/Satamatie/Kemirantie:

 • Pohjoisosassa pysäköintialue on muutettu ohjeelliseksi.
 • Kemirantien varteen sähkölinjan kanssa pääosin samaan käytävään osoitettu viemäri.
 • Teboilin tankkauspisteelle (Kemirantie) osoitettu pj-merkintä.
 • Satamatien LT-aluetta laajennettu itään LR alueen kohdalla.

 

T/kem, T/log, LR:

 • T/kem laajennus Adolf Lahden kohdalla. Laajennusalueelle osoitettu ohjeellinen varastorakennuksille varattu alueen osa.
 • T/kem tehokkuusluku nostettu e=0,6?e=0,75.
 • T/kem itäosan ajoyhteys muutettu tvl-alueeksi.
 • T/kem ja TY/log -alueiden välistä rajaa on tarkennettu ja kaavamääräyksiä tarkennettu.
 • TY/log tehokkuusluku laskettu e=0,6?e=0,4.
 • TY/log julkisivun korkeutta laskettu 50 m?40 m.
 • LR alueelle osoitettu rakennusten julkisivukorkeudeksi 40 m.
 • Itäosan LR-aluetta on laajennettu pohjoiseen ja länteen.
 • Satamatien liittymä pohjoiseen korttelialueelle 43 on siirretty nykyisen asemakaavan mukaiselle paikalle sekä ajoyhteys siirretty TY/log ja LR-alueiden rajalle ja jatkettu Voimalantielle asti.

 

 YP-3, EV:

 • Koulurakennuksen sr-merkintä laajennettu koskemaan koko rakennusta.
 • LS-1-alue muutettu koulun kohdalla YP-3-alueeksi ja dyynin kohdalla EV-alueeksi.
 • Katualuetta (Satamakatu) on levennetty Ykspihlajan koulun kohdalta.
 • Ajoyhteys dyynin ja radan välistä poistettu.

 

Satamakatu/Sahakatu:

 • Sataman porttialueen kohdalla osa LS-aluetta muutettu EV-alueeksi sekä Satamakatu-katualueeksi.
 • Ratapiha-alueen kohdalla LR-aluetta on laajennettu.
 • Satamakadulle osoitettu uudet ohjeelliset katulinjaukset.
 • Satamakadulle osoitettu ohjeellinen pysäköinti kantasataman portin kohdalla.
 • Sahakatua on levennetty kahvila Sahan kohdalla 2 m sataman suuntaan.

 

Kaavamerkinnät ja - määräykset:

 • Kaupunginosarajoja ja - numeroita on lisätty.
 • Lisätty määräykset happamista sulfaattimaista, PIMA:sta, polttoaineen jakelupisteistä sekä autopaikkojen määristä.
 • Lisätty, että yleismääräykset koskevat TY/log, T/kem, LT, LR ja LS-alueita.
 • Pohjavesialueen suojaamiseen liittyvä kaavamääräys on lisätty.

 

Muutokset kaavaselostukseen:

 • Kaupungin yhteyshenkilöiden nimikkeet on vaihdettu, samoin allekirjoituksen osalta.
 • Vaikutusten arviointia on laajennettu dyynin maisemavaikutusten osalta (teksti ja taulukko).
 • Vaikutusten arviointia on täydennetty liikenteen osalta perustuen laadittuun liikennetarkasteluun.
 • Kaavaselostusta on täydennetty yleiskaavan sisältövaatimuksilla.
 • Kaavaselostusta on laajennettu museon lausunnoissa mainittujen kohteiden (Friisin vanhan konepajan rakennukset, ns. Adolf Lahden makasiini eli ns. "Puomi-Baari", GSF:n venevajayhtiön hallinnoima rakennus) osalta.
 • Lisätty tiivistelmänä liikennetarkastelu ja suuronnettomuustarkastelu.
 • Liitteiksi lisätty liikennetarkastelu sekä valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavan laatijan vastineet.
 • Mitoitustaulukko päivitetty sekä TYVI-lomake lisätty liitteeksi 1.

 

KAAVAEHDOTUKSEN SISÄLTÖ

 

Asemakaavalla mahdollistetaan Satamatien pohjoispuolisella alueella T/kem-merkinnän mukaisen toiminnan laajentuminen. T/kem = Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

 

Kaavaratkaisun taustalle on laadittu laajat selvitykset, joiden kautta on määritelty kaavamerkinnät siten, että tavoitteet terveellisen ja turvallisen elinympäristön osalta täyttyvät.

 

Asemakaavalla mahdollistetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavaprosessissa Satamatien pohjoispuolella sijaitsevan dyynimuodostuman suojelumerkinnän (S) poistaminen ja korvaaminen suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevan dyynimuodostuman suojelumerkinnällä (S) maankäyttö- ja rakennuslakiperusteisena ekologisena kompensaationa.

 

Keskeiset aluevaraukset tiivistettynä (esitetty tarkemmin kaavaselostuksessa):

 

YP-3. Ykspihlajan vanhan koulun ja nk. Puuhatalon alue Satamakatuun ja junarataan rajautuen on osoitettu perinnekorttelialueena, joka on varattu satamakaupunkiperinteen ja -rakennushistorian vaalimiseen liittyville rakennuksille ja rakenteille.

 

TY/log. Satamatien puoleinen osa teollisuusalueesta on osoitettu ympäristöhäiriötä tuottamattomien teollisuus- ja varastorakennusten, toimistorakennusten sekä logistiikka- ja pysäköintitoimintojen korttelialueena. Satamatiehen rajoittuvan korttelialueen julkisivujen sommittelussa, valaistuksessa ja materiaalivalinnoissa tulee huomioida alueen kaupunkikuvallinen merkitys.

 

T/kem. Teollisuusalueesta on osoitettu laaja osa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintaa, jota koskee EU-direktiivi vaarallisten aineiden aiheuttamien suuronnettomuuksien torjunnasta. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon toiminnan vaatimat suojaetäisyydet. Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. Lisäksi alueelle saadaan sijoittaa energiahuollon alueita, muita teollisuus- ja varastorakennuksia, toimintoja tukevia tai palvelevia rakennuksia, rakennelmia, liikenneyhteyksiä ja verkostoja.

 


Satama-alue. Kaavassa osoitetaan kaksi satama-aluetta, joille saa rakentaa sataman toimintaan liittyviä terminaali-, varasto- ja toimistorakennuksia (LS). Alueet sijoittuvat junaradan pohjois- ja eteläpuolille.

 

Liikennealueet. Satamatie on osoitettu yleisen tien alueena (LT) ja raidealueet rautatiealueena (LR). Muutoin liikenne kulkee satama-alueen (LS) kautta.

 

Energiahuolto. Kemirantien varrella oleva sähköasema on osoitettu energiahuollon korttelialueena (EN) ja alueen sähkölinjasto on osoitettu omilla merkinnöillään.

 

Suojelu/Suojaviheralue. Junaradan eteläpuolen suojaviheralue on osoitettu suojeltavana alueen osana, jolla sijaitsevat hiekkadyynit tulee säilyttää. Ykspihlajan vanha punatiilinen koulurakennus Satamakadun ja Metsäkadun risteyksessä, sekä Puuhatalo Metsäkadun ja junaradan risteysalueella on osoitettu suojeltavina rakennuksina. Suojeluarvojen säilymistä on turvattu kaavamääräyksellä, jonka mukaisesti rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että niiden arvokas ja/tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Lisäksi rakennuksia koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava ja pyydettävä lausunto museovirastolta tai alueelliselta vastuumuseolta ennen rakennuslupaa koskevan päätöksen antamista.

 

Lisäksi kaavaratkaisu sisältää yleismääräyksiä mm. pohjaveden suojaukseen liittyen, pihojen käsittelyyn, hulevesiin, happamiin sulfaattimaihin, maaperän pilaantuneisuuteen, polttoaineen jakeluun ja autopaikkoihin. Määräykset on esitetty kaavakartalla.

 

Liite A  Kaavaehdotus

Liite B  Kaavaselostus

Liite C  Valmisteluvaiheen vastineet

 

Oheismateriaali 1 Asemakaavan seurantalomake

Oheismateriaali 2 Luontoselvitys

Oheismateriaali 3 Hulevesisuunnitelma

Oheismateriaali 4 Tärinäselvitys

Oheismateriaali 5 Meluselvitys

Oheismateriaali 6 Suuronnettomuusselvitys

Oheismateriaali 7 Dyynikompensaatio

Oheismateriaali 8 Havainnekuva

Oheismateriaali 9 Ilmastovaikutusten arviointi

Oheismateriaali 10 Vaikutusten arviointi

Oheismateriaali 11 Liikennetarkastelu

Oheismateriaali 12 Mielipiteet ja lausunnot alkuperäisinä

 


Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

 1. hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet

 

 1. hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää MRA 28 §:n perusteella tarpeelliset lausunnot.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.