Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 147


 

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristöjohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 14.06.2023, 26§ (liukastuminen)

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 147  

347/03.06.02.00/2023  

 

 

 Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

 

 Kaupunkiympäristöjohtaja on 14.06.2023 (26§) päätöksellään hylännyt 04.03.2023, klo 15:00 jälkeen osoitteessa Kansakoulukatu 18, Mäntykankaan puistossa, tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Vahingonkorvausvaatimus kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta on 500 euroa. Päätös liitteineen on kokonaisuudessaan oheisaineistona.

 

 Oheisaineisto A § 147  päätös liitteineen

 

 Esitetyt vaatimukset ja perusteet

 

 Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että Kokkolan kaupunki velvoitetaan maksamaan haitankärsijälle kivusta ja särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 500 euroa. Vaatimuksen mukaan Kokkolan kaupunki ei ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta vahinkopaikalla asianmukaisesti. Näin ollen oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että vahinko on seurausta laiminlyönnistä ja Kokkolan kaupunki on kunnossapitovelvollisena korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

 Oheismateriaali B § 147  oikaisuvaatimus liitteineen

 

 Perustelut

 

 Todetaan, että Mäntykankaan puistossa (liukastumispaikka) ei ole erikseen liikennemerkein osoitettua pyörä- tai jalkakäytävää.

 

 Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla ei ole tehty talvikunnossapidon toimenpiteitä, koska väylä, jolla liukastuminen on tapahtunut, ei ole talvikunnossapidettävä. Kunnossapitolaki velvoittaa talvikunnossapitämään ainoastaan katualueet. Puistot ja näihin verrattavat yleiset alueet on pidettävä käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Niiden talvikunnossapitoon laki ei kuitenkaan velvoita. Kokkolassa osaa puistokäytävistä talvikunnossapidetään eri perustein. Mikäli alueella ei ole esimerkiksi jalkakäytäviä, kunnossapidetään talvisin ainoastaan liikenteellisesti tärkeitä ja merkittäviä puistokäytäviä, jotka palvelevat työ- ja koulumatkaliikennettä tai muuta kunnossapitoa alueella. Vahinkopaikka, josta nyt on kysymys, ei ole tällainen väylä, eikä näin ollen ole talvikunnossapidettävä.

 

 Todetaan vielä, että pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä ajoittainen liukkaus synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä. Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta niin sanottua ankaraa vastuuta, joten pelkästään sillä seikalla, että talviolosuhteissa on tapahtunut liukastuminen, ei yksin seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvausvastuuta. Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

 

 Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapitolain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten kautta.

 

 Kyseiseltä vahinkopaikalta ei ole tullut kaupungille muita liukastumisia koskevia korvausvaatimuksia talven 2022-23 aikana. Kaupungille ei ole tullut lähiajoilta muita korvausvaatimuksia tai palautteita.

 

 Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.Edellä esitetyillä ja aikaisemmin esiin tulleilla perusteilla kaupunki katsoo, ettei kunnossapitoa ole laiminlyöty eikä kaupungin korvausvastuulle siten ole perustetta.

 

Sovellettu lainsäädäntö

 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

 

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja

puhtaanapidosta (669/1978) 1-4 §, 14 §

 

Tieliikennelaki (729/2018) 1-4 §

 

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

  1. merkitä oikaisuvaatimuksen tiedoksi

 

  1. hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.