Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 146


 

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristöjohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 13.06.2023, 24§ (liukastuminen)

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 146  

347/03.06.02.00/2023  

 

 

 

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

 

Kaupunkiympäristöjohtaja on 13.06.2023 päätöksellään (24§) hylännyt 16.01.2023 kello 09:22 Isokylän monitoimitalon piha-alueella tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali A § 146  päätös liitteineen

 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut, että Kokkolan kaupunki korvaa hänelle liukaistumisesta aiheutuneen vahingon (kipu, särky ja tilapäinen haitta) sekä lakimiesavusta aiheutuneet kulut. Korvausvaatimus on ollut 14 000 € ja oikeusaputoimiston osalta 704 €. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä B.

 

Oheismateriaali B § 146  oikaisuvaatimus liitteineen

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla kertonut liukastuneensa 16.01.2023, klo 09:22 viedessään lastaan Isokylän päiväkotiin monitoimitalon piha-alueella olevalla kävelyväylällä. Kävelyväylä on ollut tapahtumahetkellä peilijäässä. Jään päällä ei ollut lunta. Kävelyväylää on hiekoitettu aikaisemmin, mutta vanha hiekka on painunut jään alle. Liukastumishetkellä lämpötila oli nollan tuntumassa ja ilma poutainen.

 

Perustelut

 

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksistään perusta kaupungin vahingonkorvausvastuuta. Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

 

Isokylän monitoimitalon kiinteistö on kaupungin omistuksessa, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

 

Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu Isokylän monitoimitalon piha-alueen huoltotoimien toteuttamisesta, mutta kaupunki on siirtänyt sopimuksin kiinteistön kunnossapidon osaksi palveluyhtiölle.

 

Talotekniikkakeskukselta saadun selvityksen mukaan piha-alueen kunto sekä ovien edustat tarkastetaan ja huolletaan päivittäin. Ovien edustojen kunnossapidosta vastaa kohteen laitosmies. Piha ja parkkialueen hiekoitus hoidetaan koneellisesti ulkopuolisen palveluyhtiön toimesta. Koneella alue on hiekoitettu 12.01.2023 ja 16.01.2023 klo 07.00 – 16.00 välillä, alueen hiekoitusta on täydennetty käsin hiekoittamalla. Hiekkaa on laitettu parkkipaikalle ja kulkuväylille sekä ovien edustoille. Oheismateriaalista löytyy alueen hiekoituskartta ja kuva, jonka perusteella voidaan todeta, että hiekoitusta alueella oli tehty.

 

Isokylän monitoimitalossa työskentelee ja vierailee päivisin satoja ihmisiä, työntekijöitä ja oppilaita ja siellä on myös runsas iltakäyttö. Todetaan, ettei palveluyhtiölle ja/tai kaupungille ole tullut muita ilmoituksia pihan liukkauteen liittyen kyseisenä ajankohtana.

 

Ilmatieteen laitoksen, Santahaan säähavaintoaseman mukaan, lämpötila on edeltävinä päivinä 14.01.-15.01. vaihdellut nollan ja kahden asteen välillä, lauantai-sunnuntai välisenä yönä on ollut 1 aste pakkasta, mutta sunnuntain ja maanantain välinen yö on pysytellyt kahdessa asteessa.Tapahtumahetkelä lämpötila on ollut noin kaksi astetta.

 

Kaupungin ja palveluyhtiön välisen sopimuksen mukaan liukkaudentorjunta tulee suorittaa palveluyhtiön toimesta pääkulkuväylille arkisin kello 07 – 16 välillä heti lumenpoiston jälkeen tai kaksi tuntia liukkauden lisääntymisestä. Piha- ja pysäköintialueelleliukkaudentorjuntaa suoritetaan tämän lisäksi tarvittaessa sekä täydennetään käsin hiekoittamalla.

 

Edellä esitetyt selvitykset osoittavat, että palveluyhtiö on huolehtinut Isokylän monitoimitalon piha-alueiden liukkaudentorjuntatoimista palvelusopimuksen mukaisesti. Koulun ulkoalueiden kuntoa on tarkkailtu säännöllisesti ja liukkaudentorjuntatoimenpiteistä on huolehdittu vahinkopäivänä. Piha-alue on hiekoitettu vahinkopäivänä sekä edellisinä päivinä, jonka jälkeen ei ole ollut tarvetta lisähiekoitukselle. Kiinteistöllä on ollut merkittävä määrä käyttäjiä vahinkopäivänä eikä kaupungille tai palveluyhtiölle ole tullut muita ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia ulkoalueiden liukkauteen liittyen päivä- tai iltakäytön osalta. Liukkaudentorjuntatoimet ovat näin ollen olleet asianmukaiset, eikä säätilassa ole myöskään tapahtunut vahinkopäivän aikana mitään sellaista erityistä muutosta, joka olisi edellyttänyt erillisiä liukkaudentorjuntatoimenpiteitä.

 

Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta asianmukaisesta kunnossapidosta huolimatta. Tästä syystä jalankulkijan tulee noudattaa talvella erityistä varovaisuutta ja käytettävä suojajalkineita.


Kaupunki katsoo edellä esitetyin perustein näytetyksi, että piha-alueen liukkaudentorjunnasta on huolehdittu huolellisesti ennen vahinkotapahtumaa eikä kaupunki näin ollen ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Syy-yhteys vahinkoseuraamuksen ja kaupungin kunnossapitotoimien välillä on jäänyt asiassa näyttämättä.

 

Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta näyttöä tai selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen. Näin ollen oikaisuvaatimus on perusteettomana hylättävä.

 

Sovelletut oikeusohjeet

 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

  1. merkitä oikaisuvaatimuksen tiedoksi

 

  1. hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.