Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 139 

Asemakaava ja asemakaavan muutos/ Elisabethin hautausmaan laajennus / Kaavaluonnos

 

Kaupunkirakennelautakunta 04.10.2023 § 139  

879/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelijat Kaavasuunnittelija Tanja Hakala ja erityisasiantuntija Jouni Laitinen.

 

ALOITE JA TYÖN TARKOITUS

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Kokkolan seurakuntayhtymä.

 

Kokkolan seurakuntayhtymällä on tarve laajentaa Elisabethin hautausmaan aluetta. Alueen laajentuminen nykyisen hautausmaa-alueen eteläpuolelle tutkitaan asemakaavassa. Kaavatyössä tutkitaan alueen käyttötarkoitus sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyt.

 

AIESOPIMUS

Asiasta on erillisenä päätöksenä laadittu aiesopimus Kokkolan seurakuntayhtymän ja Kokkolan kaupungin kesken (KH  15.8.2022 § 363)

 

Aiesopimuksen mukaan seurakuntayhtymä laatii asemakaavoituksen pohjaksi luonnokset alueen maisemasuunnittelusta ja käyttösuunnitelmasta, joiden perusteella asemakaava laaditaan. Asemakaavoituksen valmistumisen jälkeen myytävän alueen pinta-ala tarkentuu ja alueesta voidaan tehdä lopullinen kauppakirja.

 

MAAKUNTAKAAVA

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Elisabethin hautausmaa sijaitsee pohjavesialueen läheisyydessä (pv). Alueen itäpuolella kulkee merkittävästi parannettava valtatie.

 

STRATEGINEN ALUERAKENNEYLEISKAAVA

Strategisessa aluerakenneyleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 7.3.2022) Elisabethin hautausmaan laajennus sijoittuu mereltä merelle viherakselille (5.2) sekä pohjavesialueen läheisyyteen (10.7.)

 

YLEISKAAVA

Kokkolan yleiskaavassa 2010 (13.1.1992) suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: lähivirkistysalue (VL) ja yksityisten palveluiden ja teollisuuden laajenemisalue (PT 1). Alue sijaitsee pohjavesialueen läheisyydessä (pa). Alueen itäpuolella kulkee alueellinen pääväylä.

 

VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA

Alue, jolle hautausmaan laajenemista suunnitellaan, on asemakaavatonta. Elisabethin hautausmaa on 16.2.1960 hyväksytyssä asemakaavassa hautausmaa-aluetta, joka rajautuu puisto- ja metsäalueeseen sekä maatalousalueeseen.

 

KAAVATYÖN VAIHEET

Maankäyttötiimi käsitteli kaava-aloitetta kokouksessaan 24.8.2022 ja päätti puoltaa kaavatyötä.

 

Kaupunginhallitus on tehnyt asemakaavan käynnistämispäätöksen kokouksessaan 12.9.2022 § 402. Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

 

Elisabethin hautausmaan laajennuksen kaavatyö on käynnistynyt yhdessä Annan hautausmaan kaavatyön kanssa, mutta on jakautunut luonnosvaiheessa kahdeksi erilliseksi asemakaavatyöksi.

 

KUSTANNUKSET JA SOPIMUKSET

Kustannukset määräytyvät em. aiesopimuksen perusteella aikanaan laadittavassa lopullisessa kauppakirjassa. Maankäyttösopimuksen tarvetta ei ole. Kaupunkisuunnittelu perii kaavan valmistelusta palveluhinnaston 1.1.2020 mukaisen korvauksen.

 

KAAVALUONNOS

Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavaluonnoksen päivämäärällä 27.9.2023.

 

Kaavaluonnoksessa on osoitettu tavoitteiden mukaisesti hautausmaan laajennus nykyisen hautausmaan eteläpuolelle. Kaavaluonnoksessa on esitetty uuden ajoyhteyden mahdollisuus Petininkujalle. Alueen sijainti lähellä pohjavesialuetta on huomioitu.

 

Liite A § 139 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite B § 139 Kaavaluonnoskartta

Liite C § 139 Kaavaselostus

 

Asian käsittely Puheenjohtaja Haapasaari ja varapuheenjohtaja Paananen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 5) § 139 päätöksenteon ajaksi.

 

 Lautakunta valitsi kokouksen väliaikaiseksi puheenjohtajaksi jäsen Antti Pitkäsen, joka toimi puheenjohtajana kokouksessa § 139 päätöksenteon ajan.

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

  1. hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman

 

  1. tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.