Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 127 

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Käyttötalousosa

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 127  

659/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

 

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 237 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty lävitse keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2024 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

 

Liite A § 127   Kaupunginhallituksen 29.05.2023, §237 hyväksymät talousarvioraamit

 

Oheismateriaali A § 127 Talousarvioraamien oheismateriaali

 

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / käyttötalous

 

Henkilöstön palkkausmenot on laskettu maaliskuun 2023 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 4,9%:n sopimuskorotukset. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kasvu, lukuunottamatta karan ulkoisia kuluja, joihin mm. maailman geopoliittinen tilanne on aiheuttanut voimaskasta kustannusten nousua viime vuosina. Kokonaisuudessaan karan henkilöstökulut lisääntyvät 4,1% (779 106€) sisältäen sopimuskorotukset ja tasausmaksujen määräytymisperusteen muutoksen (ent. eläkemaksuperusteinen KUEL). Karassa eläkemaksuperusteiden muutos kokonaisuudessaan vaikutti henkilökuluja laskevasti. Toimintatuottojen osalta Karan tuloja on nostettu niiltä osin kuin se on ollut perusteltua.

 

Maailman geopoliittisesta tilanteesta johtuen karan talousarviossa on huomioitu kulukasvua mm. talousyksikön osuuksissa, puhtaanapitopalveluissa, leasingkustannuksissa (korot), kiinteistöveroissa, elintarvikekustannuksissa, lämmityksessä (kaukolämpö, öljy, pelletti), sähkössä, rakennusmateriaaleissa, poltto- ja voiteluaineissa ja kuljetuspalveluissa.

 

Vuodesta 2013 Kaupunkiympäristön alaisten lautakuntien sitovuustaso on ollut sellainen, että sekä kaupunkirakennelautakunnan että rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate yhteensä eli lautakuntien yhteenlaskettu netto, on ollut sitova valtuustoon nähden.


Vuoden 2023 osalta kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristönlautakunnan sitovuustasoa tarkasteltiin uudelleen toimintaympäristön ja organisaatiomuutosten vuoksi ja todettiin, että tarkoituksenmukaista on, että kaupunkirakennelautakunta on kokonaisuudessaan nettositova.

 

Kaupunkirakennelautakunnan esitys:

 

Euroa  Esitys

Tulot  + 63 802 525,00

Menot   - 62 072 651,70

Netto       1 729 873,30

 

Tarkemmat merkittävimmät talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä.

 

Karan alaiset vastuualueet ovat päivittäneet vuoden 2024 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

 

Liite B § 127  Talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026

 

Oheismateriaali B § 127  Yhteenveto keskeisistä muutoksista

 

Talousarvioesitys on pyritty laatimaan mahdollisimman realistiselle pohjalle olemassa olevan tiedon ja vallitsevan tilanteen perusteella. Tulevaisuuden ennustaminen on aikaisempia vuosia huomattavasti haastellisempaa alatimuuttuvan maailman geopoliittisen tilanteen ja sääolosuhteiden vuoksi. Talousarvioesitys vastaa viime vuosien muuttuneiden vallitsevien sääolosuhteiden vaatimuksia, niiltä osin kuin niiden huomioon ottaminen on ollut realisesti mahdollista.

 

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian 07.03.2022, §6. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia vuosille 2022 - 2025, missä määritellään kaupungin kehittämisen suunta huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset. Lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys pohjautuu strategiaan sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden osalta.

 

Osallistava budjetointi

 

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon varattiin vuodelle 2022 ensimmäistä kertaa määräraha (10 000€) osallistavan budjetoinnin kokeilemiseksi. Kokeilun tarkoituksena oli osallistaa kaupunkilaisia oman ympäristönsä kehittämiseen, nostaa esiin tapoja mihin julkisia varoja voidaan käyttää. Osallistavasta budjetoinnista saatu palaute kaupunkilaisten taholta on ollut erinomaista ja osallistava budjetointi on koettu erittäin tarpeelliseksi.

 

Vuodelle 2024 kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä on varattu kaupunkikuvallisten kohteiden ehostamiseen yhteensä 52 700, josta osallistavaan budjetointiin käytettäisiin 30 000 euroa.

 

Henkilöstösuunnitelma

 

Henkilöstösuunnitelman 2024 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus. Henkilömäärän muutoksia tapahtuu ainoastaan ruokapalveluiden osalta, jossa kasvua on yhdellä varahenkilöllä ja määräaikaisuuden muutoksilla (1,64 htv).

 

Kumulatiivisesti vuosina 2014-2024 on Karan ja Ryllin henkilöstömuutosten vaikutus ollut yhteensä -18 069 880 euroa (yht. 90,88 henkilötyövuotta). Ilman puhtaus- ja ruokapalvelujen muutosta vuosina 2019 ja 2021 on kumulatiivinen vaikutus vuosina 2014-2024 ollut yhteensä -12 107 690 euroa (yht. 44,56 henkilötyövuotta).

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 

  1. hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 - 2026 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

 

  1. todeta henkilöstösuunnitelman tulleen päivitetyksi.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.