Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 118


Liite A Kaavaehdotuskartta
Liite B Kaavaselostus

 

Asemakaavan muutos / Pitkänsillankatu 1-3 / Hagströmin kulma, LPY / Kaavaehdotus

 

Kaupunkirakennelautakunta 23.08.2023 § 118  

414/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Sami Karjalainen ja vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg

 

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijaitsee Kokkolan keskustan tuntumassa. Torille on etäisyyttä noin 500 metriä. Suunnittelualue käsittää kaupungin omistuksessa olevan tontin, joka toimii pysäköintialueena. Tontin itäpuolella sijaitsee Hagströmin vanhan nahkatehtaan kiinteistö. Alueen luoteiskulmassa sijaitsevalla vuokra-alueella toimii grilli. Aluetta ympäröivät kadut ja kunnallistekniikka on toteutettu. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 0,4 ha.

 

Strateginen yleiskaava

Strateginen aluerakenneyleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.3.2022. Siinä suunnittelualue on osoitettu maakuntakeskus-alueena, joka kuuluu vähittäiskaupan suuryksikkövyöhykkeelle, rakenteen tiivistämisen vyöhykkeelle ja kaupunkimaisen joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Liikenteen osalta suunnittelualue on merkitty toteutuneeksi kaupunkimaisen joukkoliikenteen vyöhykkeeksi.

 

Yleiskaava

Aluetta koskee Kokkolan keskikaupungin yleiskaava (vahv. 26.6.2006), jossa alueelle on osoitettu merkintä LP , pysäköintialue- tai laitos; vaihtoehtoinen käyttötarkoitusmerkintä pysäköintialueella  on K (kaupallisten palvelujen alue) tai PY (julkisten lähipalvelujen alue). 

 

Asemakaava

Voimassa olevassa asemakaavassa 10/62, vahvistettu 21.12.1992, alue on osoitettu LPY (10-9K,19) -merkinnällä yleisten pysäköintilaitosten korttelialueeksi. Suluissa olevan merkinnän mukaan alueelle saa siirtää autopaikkoja 10. kaupunginosan 9-K korttelialueen tonteilta ja 19 korttelin tonteilta. Käytännössä autopaikat on varattu entisen Hagströmin nahkatehtaan korttelialueelle.

 

Maanomistus

Suunnittelualue on Kokkolan kaupungin omistuksessa.

 

ALOITE JA TYÖN TARKOITUS

Kaavoitusaloite on IVG POLAR Oy:n sekä kiinteistö Oy Pitkänsillankatu 1-3:n. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2016 (§376) päättänyt asemakaavan laatimisesta, suunnitteluvarauksesta sekä tontinluovutuksen periaatteesta. Kaavoitusaloitteen mukainen ensimmäinen kaavaehdotus oli nähtävillä 12.10.-13.11.2017.


Tuon jälkeen kiinteistön omistaja on vaihtunut ja tilanne muuttunut. Tämän vuoksi on laadittu toinen kaavaehdotus.

 

KAAVATYÖN VAIHEET

 

KÄYNNISTÄMINEN: KAUPUNGINHALLITUS 5.9.2016 § 376

Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaavan laatimisen.

 

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 19.10.2016 § 145: OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti pyytää tarpeelliset lausunnot sekä ilmoittaa osallisille kaavoituksen vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.10.-28.11.2016. Nähtävilläolon aikana OAS:aan saatiin kaksi lausuntoa ja kaksi kommenttia. Tämän jälkeen pidettiin viranomaisneuvottelu (9.2.2017).

 

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 17.5.2017 § 79: KAAVALUONNOS

Kaupunkirakennelautakunta päätti tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavamuutosluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

 

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.5.-16.6.2017. Nähtävilläolon aikana saatiin yhteensä viisi mielipidettä ja lausuntoa. Muuttuneen tilanteen vuoksi niitä ei ole enää tarpeellista esitellä tämän ehdotuksen yhteydessä.

 

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 4.10.2017 § 130: KAAVAEHDOTUS

Tulleet lausunnot ja mielipiteet. Päätös hyväksyä asemakaavamuutosehdotus julkisesti nähtäville asetettavaksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.10.-13.11.2017. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto ja kaksi mielipidettä. Muuttuneen tilanteen vuoksi niitä ei ole enää tarpeellista esitellä tämän ehdotuksen yhteydessä.

 

TOINEN KAAVAEHDOTUS

Aloite alkuperäiseen asemakaavan muutokseen oli tullut Hagströmin kulman kiinteistön omistajilta. Asemakaavamuutos ehti edetä jo ehdotusvaiheeseen (KARA 4.10.2017, § 130, kaavaehdotus oli nähtävillä 12.10.-13.11.2017). Ehdotusvaiheen jälkeen on tapahtunut omistajan vaihdos (22.4.2021).

Uudet omistajat eivät kuitenkaan halua edetä asemakaavan alkuperäisen aloitteen mukaisesti, vaan hanke muuttuu täysin. Uudessa kaavaehdotuksessa pysäköintialueelle ei enää osoiteta lisärakentamista kerrostaloille, vaan ainoastaan alueen koilliskulman nykyisen grillin vuokra-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 150 kerrosneliömetriä.

 

KAAVAEHDOTUKSEN SISÄLTÖ

Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavaehdotuksen päivämäärällä 16.8.2023

 

Asemakaavamuutoksella muodostuu 10. kaupunginosan osa korttelista 9, yleisten pysäköintilaitosten alue.

 

Asemaakaavatyön kokonaispinta-ala on n. 0,4 ha. Suunnittelualue on pysäköintialuetta, jolle ei osoiteta rakennusoikeutta. Pysäköinti alueelle osoitetaan merkintä LPY (yleisten pysäköintilaitosten korttelialue). Alueen koilliskulmassa sijaitsevalle kaupungilta vuokratulle alueelle osoitetaan merkintä KL (liikerakennusten korttelialue). Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 150 k-m2. Vuokra-alueen koko on noin 433 m2.

 

Koska tilanne aikaisempaan suunnittelutilanteeseen on muuttunut täysin, tässä ehdotuksessa ei ole tarpeen esitellä aikaisempia lausuntoja, mielipiteitä eikä vastineita.

 

Liite A § 118 Kaavaehdotuskartta

Liite B § 118 Kaavaselostus

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 

  1. hyväksyä asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville asetettavaksi ja
  2. pyytää MRA 28 §:n perusteella tarpeelliset lausunnot.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.