Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 176 

Rantakaavan kumoaminen / Kandelin / Käynnistäminen ja kaavaluonnos

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 176  

249/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Sami Karjalainen ja
kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen

 

 

 KUMOTTAVA KAAVA

 Kandelin ranta-alue rantakaava, kaavatunnus B-3589, vahvistettu 13.8.1980.

 

 

KUMOAMISEN VIREILLE TULON SYY

Aloite Kandelin ranta-alueen rantakaavan kumoamiseksi on Kokkolan kaupungin. Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon (Kokkolan saaristo) siellä sijaitsevien arvokkaiden rantaniittyjen ja -metsien vuoksi. Kaava-alueen eteläosa puolestaan kuuluu Kokkola 400 luonnonsuojelualueeseen, joka on perustettu turvaamaan alueen luonnon monimuotoisuus. Lisäksi kaava-alueen pohjoisosa kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, jonka tavoite on säilyttää ohjelmaan valikoituja ranta-alueita rakentamattomina.

Kaava-alue kuuluu osittain myös Kokkolan kansalliseen kaupunkipuistoon, jonka perustamispäätöksessä Ympäristöministeriö (3.7.2020) on, kaupungin esityksestä, antanut määräyksen Kandelin rantakaavan kumoamisesta, koska alueella sijaitsee arvokkaita rantaniittyjä ja -metsiä.

 

 

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Kumottava rantakaava-alue sijaitsee Kokkolan Palon kylässä, Vasikkasaaren pohjoispuolella, Trullevinniemen itäpuolella Kandelinskatanissa. Kaava-alueen koko on noin 15,3 ha.

 

Alue on pääosin kaupungin ja valtion omistuksessa. Kaupunki omistaa kaava-alueen eteläosan. Alueen pohjoisosa on Natura 2000-aluetta ja valtion omistuksessa. Vahvistetussa kaavassa valtion omistamalle alueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Kaava-alueella sijaitsevat kaksi entistä lahdenpuokaman aluetta, jotka eivät enää maannouseman myötä ole lahtia vaan vesijättömaata, ovat Palon kylän yhteistä vesialuetta.

 

 

MAAKUNTAKAAVA

Maakuntakaavassa alue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdealueelle (kk), joka ympäröi Kokkolan keskusta-aluetta. 

 

 

 

 

STRATEGINEN ALUERAKENNEYLEISKAAVA

Strateginen aluerakenneyleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.3.2022. Siinä kaava-alue rajautuu Trullevintien eteläosaan merkityn saaristokaupunki-merkinnän ulkopuolelle. Osa kaava-alueesta kuuluu strategisessa aluerakenneyleiskaavassakin osoitettuun kansalliseen kaupunkipuistoon. 

 

 

YLEISKAAVA

Yleiskaavassa (13.1.1992 hyväksytty oikeusvaikutukseton Kokkolan yleiskaava 2010) suunnittelualueelle kohdistuvat merkinnät Loma-asuntoalue (RA) sekä Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU). 

 

 

NYKYINEN MAANKÄYTTÖ

Kumottava kaava-alue on tällä hetkellä luonnontilassa eikä kaava-alueelle ole tehty kaavan toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Kaava-alueen valtion omistuksessa oleva pohjoisosa on Natura 2000 -aluetta (Kokkolan saaristo). Alueella on arvokkaita rantaniittyjä ja -metsiä. Kaava-alueen kaupungin omistuksessa oleva eteläosa kuuluu Kokkola 400 luonnonsuojelualueeseen.

 

 

HYVÄKSYMINEN

Ranta-asemakaavan kumoaminen katsotaan vaikutukseltaan vähäiseksi (rakentamaton, rakennuspaikat kaupungin maalla), joten sen hyväksyminen esitetään kaupunginhallitukselle.

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan MRA 98§:n ja 30§:n 4 momentin perusteella järjestää samalla kun ilmoitetaan vireille tulosta.

 

 

Liite A § 176 Kartat

Liite B § 176 Kaavaluonnoskartta Kandelin kumoaminen

Liite C § 176 Kaavaselostus Kandelin kumoaminen

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

 

1                             laittaa vireille Kandelin ranta-alueen rantakaavan
kumoamisen,

 

2                             että kaavan kumoaminen on vaikutukseltaan vähäinen ja sen hyväksyy kaupunginhallitus, ja

 

3                             tiedottaa keskeisiä osallisia ranta-asemakaavan kumoamisesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa kumoamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.